งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ป.1-ป.6 000512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ    ตันเครือ
2. เด็กหญิงวรนุช    กันสีชา
1. นางเกศริน    จีระยิ่งมงคล
2 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    คุ้มบ้าน
2. เด็กหญิงอาภาพร    แปแจ่กุ
1. นางธนัญกานต์    กันธิยะ
2. นางสาวธนพร    ทำของดี
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    อาทนิตย์
2. เด็กหญิงอารียา    โฆชชุณห์นันท์
1. นางสุนันต์    บาลสุข
4 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงบุญ    จอมแสง
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย    บุญมี
1. นางจันทร์เพ็ญ    โนราช
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เยเบียง
2. เด็กหญิงวารุณี    เบียวค่อง
1. นางอนุกูล    เชยบาล
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ฝั้นคำ
2. เด็กหญิงวิชุดา    สังข์เรือง
1. นางอำไพ    ต่างใจ
2. นางทัศนา    ธนูแก้ว
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญสินี    จะก่า
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    สิทธิพรม
1. นางสาวอรรัมภา    อ่อนน้อม
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวิญาดา    คำเคน
2. เด็กหญิงฐาปณีย์    ทายา
1. นางศิริวิมล    ไชยชุมศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................