งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ป.1-ป.6 000511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1
2 โรงเรียนปิติศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปีติพร    ปณาธิวัฒน์
2. เด็กหญิงชัญญา    แปงณีวงค์
1. นางสาวพัชรี    บุษทิพย์
3 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    เลิศชมภู
2. เด็กชายชัยกร    แซ่หยี่
1. นางสาวเสาวรส    มะโนรัตน์
2. นางราตรี    วงศ์วัฒนะ
4 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพล    ปวนสิงห์
2. เด็กชายวรมันต์    เทพผง
1. นางสาวจุฑารัตน์    ยืนหมั้น
2. นายสีมูล    กาบแก้ว
5 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นประกานต์    ล้อมวงค์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ธิอ้าย
1. นางเนาวรัตน์    เชื้อเมืองพาน
2. นางนันทนา    คำเขียว
6 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชานนท์    สำราญใจ
2. เด็กหญิงพิมพ์พร    มะลัยโย
1. นางสาวจุฑามาศ    เวียงคำ
7 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์    อินธิพรม
2. เด็กหญิงณัฐธรีย์    ชยปัจพลณ์
1. นางศศิธร    สัตย์สม
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สัตย์สม
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมนัญชญา    ขุนติธรรม
2. เด็กหญิงปัญชิตา    เวศนารักษ์
1. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
9 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไร่เรือง
2. เด็กชายสมบัติ    ปะแอ
1. นายนิคม    ศรียอด
10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    วงษ์แก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์    สิทธิโสต
1. นางสาววราพร    อารีย์
11 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอิงลิชสรา    ธนวงศ์พิสิฐ
2. เด็กหญิงประภาศิริ    พรหมหนู
1. นางสาวประณิตา    จันทร์ต๊ะ
2. นางเจือจันทร์    บุญสม
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสุธี    เอี่ยมอินทร์
2. เด็กหญิงนีรภา    สิทธิแก้ว
1. นางสมสมัย    ปานมุข
2. นายอนันต์    อินเตชะ
13 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภูมิพิเชษฐ์    จับใจนาย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ผาบไชย
1. นางจันทร์ฉาย    กาใจ
14 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    สุพรรณ
2. เด็กหญิงวรดา    สมศรี
1. นางวิไลพร    วังมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................