งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ป.1-ป.6 000510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    นัยติ๊บ
2. เด็กหญิงอนันตญา    นัยติ๊บ
1. นายนิรุตต์    ชัยมณี
2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายศิวกร    ภู่เพชร
2. เด็กหญิงฤทัยชนก    ศรีคำม้วน
1. นางสาวพวงผกา    ลำคำ
2. นางสาวมาลัย    อินเทพ
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    อิงไธสงค์
2. เด็กหญิงศิศกานต์    คงรัตนชาติ
1. นางฉลวย    นุชนิยม
2. นายจตุจักร    วงค์ฆ้อง
4 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายคุณานนท์    ชัยมงคล
2. เด็กชายปริพัฒน์    ทรัพย์ประกิต
1. นางสาวศิริลักษณ์    ยอดคำ
2. นายอำนาจ    คำลือ
5 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอาเจอะ    มาเยอะ
2. เด็กชายสุรชาติ    อาส่า
1. นางธนัญกานต์    กันธิยะ
2. นางสาวสิริพร    แปงวัน
6 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสุขสันต์    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุเดช    เชื่อนทา
1. นางนันทนา    คำเขียว
2. นางศิริเพ็ญ    จันทร์ใส
7 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ราบรื่น
2. เด็กชายภราดร    มาจอม
1. นางรัตนาภรณ์    ต๊ะกูล
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภูมินทร์    ขัตติยะราช
2. เด็กชายรุจ    หลวงศร
1. นางทัศนีย์    จีนจรรยา
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายจักรพงศ์    อารีรัตน์
2. เด็กชายวิศรุต    จันทร์ต๊ะ
1. นางสาววราพร    อารีย์
10 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธีรชาติ    อินทรา
2. เด็กหญิงธัญรดา    วงค์ตุ้ย
1. นางสาวดรรชนี    สำราญใจ
2. นางเจือจันทร์    บุญสม
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงลักษิกา    ตัววา
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
2. นางพร    นันป้อ
12 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายจุมพล    แสงศิลา
2. เด็กชายบุรพล    เรเซอร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร    ทองอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................