งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 000051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อุดฝาง
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จันต๊ะนาเขต
3. เด็กหญิงสุพรรษา    อภิรักษ์ธรรม
4. เด็กชายกนกพล    ต๊ะกา
5. เด็กชายพีรณัฐ    ปินตานา
6. เด็กชายจักรกฤช    แสนอินทร์
7. เด็กหญิงเพียงตะวัน    ช้างหิน
8. เด็กหญิงปรียาณัฐ    จันต๊ะนาเขต
1. นายเจริญ    โกศัย
2. นายอานนท์    คำน้อย
3. นางแสงจันทร์    ชุมภูอินทร์
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเอกชัย    เปียแลกู่
2. เด็กชายลีก่า    มาเยอะ
3. เด็กชายสมชาย    แยลูกู
4. เด็กชายนพดล    ตาหมี่
5. เด็กชายจิตรกร    แยซอกู่
6. เด็กชายอาชา    อาหงิ
7. เด็กชายสมเกียรติ    ตาหมี่
8. เด็กชายจิรภัทร    อาซอกู่
1. นายประภาส    สุริยะวงค์
3 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    ซาววงศ์
2. เด็กชายปัณวัตร    น้อยมณี
3. เด็กชายพรชัย    มณีจันสุข
4. เด็กชายศรายุทธ    สาคร
5. เด็กชายอดิศร    ภูมูลณา
6. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ    อูปป้อ
7. เด็กหญิงอภิรัญญา    บุญสม
8. เด็กหญิงจิณวรา    อุมาทะ
1. นายอำนาจ    ดวงแก้ว
2. นายประยุทธ    หงส์อัศวิน
4 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวัชรินทร์    คำบำรุง
2. เด็กชายทัตพงค์    จะเสอ
3. เด็กชายอรรถพล    แซ่จ๋าว
4. เด็กชายอถิสิทธิ์    ยอดอรทัย
5. เด็กชายวรยุทธ์    แซ่พร่าน
6. เด็กชายสองเมือง    แข็งแรง
7. เด็กชายภัทรวุฒิ    ขจิตเพชรจรัรส
8. เด็กชายเอกรินท์    ปินตาแก้ว
1. นายกลไกร    กิติศักดิ์
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพศิน    สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายทนงศักดิ์    สมพมิตร
3. เด็กชายณัฐพงศ์    เจริญพินิชย์
4. เด็กชายณัฐกร    กุลจิรากร
5. เด็กชายจิรวัฒน์    จำปาพันธ์
6. เด็กชายอัครเดช    กุลนาวงษ์
7. เด็กชายเกษมสันต์    มาลานัน
8. เด็กชายสุทธิพงศ์    ธรรมจา
1. นายพรหมจรินทร์    ชั่งทอง
2. นายเขตรัตน์    ปาลี
3. นางสมปอง    โลมพันธ์
6 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงค์สุภา
2. เด็กหญิงกัลยาณี    รักฝูง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วเก็บคำ
4. เด็กหญิงกมลชนก    วงค์เพ็ญ
5. เด็กหญิงนฤมล    ผิวผ่อง
6. เด็กชายนันทวัฒน์    กาบแก้ว
7. เด็กชายกิตติพนธ์    ไชยวงค์
8. เด็กหญิงจิรัชญา    กันทา
1. นางไพบูลย์    สมใจ
2. นายมานพ    ใจเย็น
7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชานนท์    แสงดี
2. เด็กชายนิพล    เส็งพรม
3. เด็กชายสมเดช    นามดี
4. เด็กชายนพรุจ    ใจขันธ์
5. เด็กชายสำราญ    ใจแก้ว
6. เด็กชายสมศักดิ์    นามดี
7. เด็กชายจิรวิทย์    จะบือ
8. เด็กชายกิตติพงษ์    จิติรัตน์
1. นายอิ่นแก้ว    ไชยงำเมือง
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    หมื่อแล
2. เด็กชายปฏิภาณ    อ๋วยยื่อ
3. เด็กชายแก้วขวัญ    เยอช่อ
4. เด็กชายขวัญแก้ว    เยอช่อ
5. เด็กชายธนิษฐ์    นิพัทธ์สกุล
6. เด็กชายหล่อแชะ    มาเยอะ
7. เด็กชายอาหมื่อ    หมื่อแล
8. เด็กชายลีมือ    เชอกอง
1. นางอรพินท์    โพรี
2. นายภาสกร    ต๊ะปัญญา
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายจะทอ    นาฟะ
2. เด็กชายสันติสุข    จะฟะ
3. เด็กชายวรพล    หมอผี
4. เด็กชายสหฤทธิ์    มูเซอ
5. เด็กชายสมชัย    แสนคำ
6. เด็กชายแดวิ    ไอ่หมอ
7. เด็กชายพัสสน    วิบูลวิโรจน์กุล
8. เด็กชายศุภชัย    จะกี
1. จ.ส.อ.สงวน    มาลัย
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายภัทธิยะ    ตาวงค์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    คำลือ
3. เด็กชายพีรภาส    สวัสดิทัต
4. เด็กชายธนพัฒน์    ลือชา
5. เด็กชายณัฐดนัย    นาคทัยสงค์
6. เด็กชายชยณัฐ    เมืองมูล
7. เด็กชายธนกฤต    วงค์คำ
1. นางฉวีวรรณ    ปัญญา
2. นายสิทธิกร    เสียงห้าว
11 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนฤชาติ    มะโนดำ
2. เด็กชายเจษฎา    ตาจันทร์
3. เด็กชายนิติพล    คำปัญโญ
4. เด็กชายนาธาน    กันธิยะ
5. เด็กชายศราวุธ    คิดว่อง
6. เด็กชายวัชรากร    ไลคุณ
7. เด็กชายไชยภัทร    ไชยสาร
8. เด็กชายกฤษฎา    ตานวล
1. นางสาวมิธทิรา    แก้วร่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................