งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ป.1-ป.6 000509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    แซพากู่
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ปัญญาสุ
1. นางฉลวย    นุชนิยม
3 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มอญแสง
1. นางสาวหยาดพิรุณ    คำปา
4 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายฉันทิต    อุตส่าห์
1. นางจินตนา    ประสิทธิผล
5 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายศฤงคาร    แย้มน้อย
1. นางนันทนา    คำเขียว
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายบรรณศักดิ์    ศรีสร้างคอม
1. นางมณีรัตน์    ทะระมา
7 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    จินาวัง
1. นางรัติยา    ศุขมณี
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปุณณดา    ณ ลำปาง
1. นายกระจ่าง    มิตรานันท์
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสาขฺ์    กรุณา
1. นายสมศักดิ์    ไอศวรรย์ชัชวาล
10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย    ผิวนวล
1. นางสาววราพร    อารีย์
11 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวณิชชา    ปัญญา
1. นางสาววันวิสา    มีสุขดี
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพัทธดนย์    สมุดความ
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
13 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอุ่น    คำวงค์
1. นางหทัยรัตน์    ศรีสังวรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................