งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติชยา    ทาแกง
2. เด็กหญิงรุ่งระวิน    ปัญญาเตียม
3. เด็กหญิงพรรณิภา    ชัยบาน
1. นางจันทร์เพ็ญ    อาษา
2. นางพวงทอง    คลอนศรี
2 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    เหวงซากู่
2. เด็กหญิงมธุรส    ทวีชัยมงคล
3. นางสาวแสงทอง    จะแฮ
1. นางนพมาศ    แกล้วกล้า
3 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายจำลอง    แยลูกู
2. เด็กหญิงสุมิสา    เบทูกู่
3. เด็กหญิงสุวนัน    สุเช
1. นางสาวธารทิพย์    ภูมิตัน
4 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    วงค์อารีย์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงพิชญาภา    เอกตาแสง
1. นางจุฑาณี    บั้งเงิน
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    อินปินตา
2. เด็กหญิงมัทนา    ป๋าแก้ว
3. เด็กหญิงบุณยานุช    รุ้งดี
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสวี    อินธิราช
2. เด็กหญิงดาราวดี    สายบุญเตียง
3. เด็กหญิงนิรมล    รวมธรรม
1. นางวรรณภา    เตจ๊ะ
2. นายอิสรภาพ    ใสสะอาด
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายฐิติภัทร์    เชียงพิณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    น้ำทอง
3. เด็กหญิงสุณิสา    ภูเขียว
1. นางแก้วกัลยา    วงค์ภักดิ์
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงจินณากานต์    เถิงอ้อม
2. เด็กหญิงแพรวณภา    นามฮุง
3. เด็กหญิงเมริกา    จันทร์ต๊ะนาเขต
1. นายอัฐวิทย์    โทนะใจ
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. นางสาวแสงทิพย์    นามวงค์
2. นางสาวเรือนเพชร    ศรีบางพลีน้อย
3. นางสาวเบญจพร    ดวงติ๊บ
1. นางปวีณา    สุขจิตร์
2. นางสาวนิภาพรรณ    แปงใจ
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงสลินทิพย์    ธาตุอินจันทร์
2. เด็กหญิงสุธัญญา    ทรายคำ
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีปุริ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ระวังศรี
11 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงฝาติเม๊าะ    มูเก็ม
3. เด็กหญิงยุพิน    แสนชัย
1. นางสุวรรณี    ดวงแสง
12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 1. นางสาวสุพัตรา    จันทร์มูล
2. นางสาวน้ำทิพย์    ยืนยงกุล
3. นางสาวสีดา    เลเชอกุ
1. ว่าที่ร้อยตรีสมจิต    กำแพงคำ
2. นางผจงศรี    โจ่ยสา
13 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมารี    แลไป
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์    จะปึ
3. เด็กหญิงสุพรรณี    นาอูกะ
1. นายอุดม    เทพวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................