งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 000102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายวีระชัย    มาโป๊ะ
2. เด็กชายธนะชัย    ซะโกกู่
3. เด็กหญิงภารดี    แยลูกู
1. นางสาวธารทิพย์    ภูมิตัน
2 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปิยนุช    พวงทอง
2. เด็กหญิงดอกเสี้ยว    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงบูเดอะ    โวยแม
1. นางพนมพร    บุญเป็ง
2. นางวทัญญุตา    ปอยู
3 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    แสงคำ
2. เด็กหญิงติชิลา    เชกังกู่
3. เด็กหญิงมธุรส    แก้วแสง
1. นางอัมพร    นันทชัย
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    พงษ์ธัญญะวิริยา
2. เด็กหญิงญานิศา    พุทธวงศ์
3. เด็กชายทศวรรษ    กล้าหาญ
1. นางรุ่งนภา    คำสม
2. นางสาวเกตุผกา    มานะกิจ
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพินิจนันท์    คำชุ่ม
2. เด็กหญิงบุรัสกร    นิยมไพรพนาวัลย์
3. เด็กหญิงพิจิตรา    วุฒิพรม
1. นางเพ็ญแข    พรมรัตน์
6 โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนารี    ธารสิริกุล
2. เด็กหญิงดาริกา    วิสาพล
3. เด็กหญิงวนิดา    แซ่หว้า
1. นายเกษมสรรค์    เขตบุญไสย
2. นายสุรศักดิ์    นันทิโค
7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงนิพัทธา กาจินะ   
2. เด็กหญิงปภาวีร์ พรีศักดิ์   
3. เด็กหญิงรุจิรา รินต๊ะสม   
1. นางพัชราภรณ์ ต๊ะวรรณ   
2. นางสาวกัลยา คำถา   
8 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ    โนราช
2. เด็กชายครรชิตพล    ขุนวรรณ์
3. เด็กหญิงภูษณิศา    ดูแก้ว
1. นางพุ่มพวง    ภาษิตวิไลธรรม
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอัมภิกา    เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงสุวนันท์    วงศ์ศรีธิ
3. เด็กหญิงอรอุษา    ม่วงโกสัย
1. นายบรรเลง    เมืองลือ
2. นางสาวสุนัยพร    พันธโชติ
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพร    คำหล้า
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    พรชัยจงดี
3. เด็กหญิงธิญาดา    ประทุมมาศ
1. นางวิภาวรรณ    สมแสง
2. นางสาวกฤษรัญญา    รักดี
11 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงวันแสง    บุญศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี    ท่อนคำ
3. เด็กหญิงฟองใส    คำน้อย
1. นางอารีย์    แก้ววงศ์
2. นางสาวสุดาพร    เขื่อนเพ็ชร์
12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงมะลิ    เชอมือ
2. เด็กหญิงสุนิสา    เชอมือ
3. เด็กหญิงหมียู    ลอปิ
1. นางมาลินี    บุรารักษ์
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายปวิตร    ใจวงค์
2. เด็กหญิงพิมพิกา    กุญชรสิริเลิศ
3. เด็กหญิงตาล    สามแก้ว
1. นางชื่นสุข    พลประสิทธิ์
2. นางกรรณิกา    ดวงสนิท
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณพร    แลบัว
2. เด็กชายเจษฎา    ชุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ยอดสุวรรณ
1. นางศรีสมร    ใจผูก
2. นางหทัยรัตน์    ศรีสังวรณ์
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    สุภิรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรา    ปันสัตย์
3. เด็กหญิงมิ่งสรรพ์    มิ่งปรีชา
1. นางนงค์รักษ์    มาลีรัตน์
2. นางพรสวรรค์    จันทร์เล็ก
16 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเมฑากร    สุขภานนท์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แก้วบัวดี
3. เด็กชายจิรกิตติ์    มะโนวรรณ
1. นางพัชราภรณ์    นเรนทรเสนี
2. นางชลิตา    มะโนวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................