งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 000010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายทนงศักดิ์    แยลูกู
2. เด็กชายทวีศักดิ์    เบียงแหล่
3. เด็กชายอาโล    แลเชอ
4. เด็กชายเอกราช    เชอหมื่อ
5. เด็กชายสมจิต    หม่อโป๊ะกู่
6. เด็กชายอาโจง    หม่อโป๊ะกู่
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายรพีภัทร    คร่องรับ
2. เด็กชายศสมทรัพย์    ศรีทอง
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์    ฟองฟู
4. เด็กชายไชยวัฒน์    อินทะไชย
5. เด็กชายตี้หยาง    เชีย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิงวัน
1. นายวารินทร์    เขตชำนิ
2. นายสุรศักดิ์    บุษบก
3. นายประยุทธ    หงส์อัศวิน
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    เขื่อนคำ
2. เด็กชายอ่องใจเร่    มาเย่
3. เด็กชายนวคุณ    หมั่นคิด
4. เด็กชายกฤษพงษ์    ปัญญา
5. เด็กชายกฤษพัฒน์    ปัญญา
6. เด็กชายปรินทร    แซ่ล้อ
1. นายเรืองศักดิ์    เทพสุวรรณ์
2. นางสุกานดา    นาระตะ
3. นายวิรุณ    ดวงสนิท
4 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายชาตรี    แซ่ว่าง
2. เด็กชายชินวัตร    แซ่ว่าง
3. เด็กชายวสพล    รุ่งมณีโชค
4. เด็กชายสุรศักดิ์    แลปาย
5. เด็กชายรัชานนท์    ทอสวัสดิ์วงค์
6. เด็กชายศิริภัทร    แยลงกู่
1. นายกลไกร    กิติศักดิ์
5 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายศิริชัย    บุญปั๋น
2. เด็กชายโจซังอู    ถั่ว
3. เด็กชายสมศักดิ์    เชอมือกู่
4. เด็กชายวัศพล    ไชยชมภู
5. เด็กชายจักรภัทร    สดใส
6. เด็กชายภูวนาท    ไชยชมภู
1. นายศิรินทร์    วรรณรัตน์
2. นางสาวหยาดพิรุณ    คำปา
3. นางวิลาสินี    ด่านวิไลปิติกุล
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายศราวุฒิ    ยานะฝั้น
2. เด็กชายวันชนะ    รักษาพร
3. เด็กชายณัฐพันธ์    แลเชอ
4. เด็กชายสิทธิภรณ์    จุลวรรณโณ
5. เด็กชายดุลยวัช    บุญเทพ
6. เด็กชายชาติ    อาหงิ
1. นางกิ่งกาญจน์    บุญรัตน์
7 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธนัย    ตาหมี่
2. เด็กชายกันตพงค์    ยศคำ
3. เด็กชายวัฒนา    รักษาภักดี
4. เด็กชายธีรภัทร    อินต๊ะจักร
5. เด็กชายดนัยพงษ์    แสนวังศรี
6. เด็กชายพรพิพัฒน์    จุมปา
1. นายทวี    นุกาศ
2. นางวิภาวรรณ    นุกาศ
3. นายเจน    บุญมี
8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธนดล    หมื่นมโน
2. เด็กชายธนพนธ์    พลเมืองหล้า
3. เด็กชายรพีภัทร    วังชัยภูมิ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทัพแสนลี
5. เด็กชายธนกฤต    มณีจันสุข
6. เด็กชายวีรยุทธ    อุ่นจิตร
1. นายถวิล    กายาชัย
9 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะนุช    คำแก่น
2. เด็กชายเอกวัฒน์    คำจ้อย
3. เด็กหญิงวนิดา    บุญเลิศ
4. เด็กหญิงมิณรภัคร    กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงอัษราภัคร    กลิ่นหอม
6. เด็กหญิงศุภสุตา    มณีชาติ
1. นายทฤษฎี    ปัญญาจิตกร
2. นางสาววชิราภรณ์    วงค์สารภี
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายฟู    แซ่จาย
2. เด็กชายเอกพงษ์    สุวรรณมงคล
3. เด็กชายเพชร    สามคำ
4. เด็กชายธณะวิน    บุญเนตร
5. เด็กชายพิเชษฎชัย    สายเกษม
6. เด็กชายสุเมฆ    ศรีวงค์ใหญ่
1. นายภูมรินทร์    คล่องแคล่ว
2. นางสาวสรัญญา    นาลิน
3. นายปรเมษย์    คำพลอย
11 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธดากรณ์    จิตระออน
2. เด็กชายสมบรูณ์    คำลือ
3. เด็กชายสาม    สามปิน
4. เด็กชายจักรกฤษ    การคมซื่อ
5. เด็กชายแทนชนม์    กันแก้ว
6. เด็กชายจัน    พม่า
1. นางดวงเดือน    ไชยงำเมือง
2. นางสุทิน    ธนัญชัย
3. นางเรณู    ยอดระบำ
12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสุพัฒน์ชัย    แชมือ
2. เด็กชายชานนท์    เชอมือ
3. เด็กชายปุรชัย    เชอหมื่อ
4. เด็กชายวงศกร    อานี
5. เด็กชายสิทธิโชค    มาเยอะ
6. เด็กชายวุฒิพงษ์    แลเชอ
1. นายภาสกร    ต๊ะปัญญา
2. นางสุนทรี    ปาลี
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    อู๋แม
2. เด็กหญิงภาณีย์    นันต๊ะเลิศ
3. เด็กชายธาวิน    บุญหลวง
4. เด็กชายอาชัย    ชีหมื่อ
5. เด็กหญิงพรทิพย์    มาเยอะ
6. เด็กหญิงบูชา    มาเยอะ
1. นายเสนีย์    จิ่งมาดา
14 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์    ปัญญาฟู
2. เด็กหญิงปิยธิดา    นาทะสันต์
3. เด็กชายสิทธิชัย    อุ่นอก
4. เด็กชายภูริณัฐ    หนักตื้อ
5. เด็กชายธีรชา    น้อยพุฒ
6. เด็กชายภัทรภณ    นันทา
1. นางสาวพิศมาตร    พรมมา
2. นางวัฒนา    ชนัมพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................