การแก้ไขชื่อ-สกุล นร.ครูผู้ฝึกสอน และการลงทะเบียนนักเรียน
แจ้งโรงเรียนแก้ไขข้อมูลชื่อ - สกุล นร.และครูผู้ฝึกสอน และการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจากระบบได้ปิดการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนไปแล้ว จึงแจ้ง ให้โรงเรียนรวบรวมข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หรือลงทะเบียนใหม่ และให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.หรือครูผู้สอน มาทำการแก้ไขข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ภายในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 00:07 น.