เกณฑ์เพิ่มเติมการประดิษฐ์
รายการที่ 57 ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ - จัดเตรียมวัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันที่ สพฐ. กำหนดทุกประการ
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 16:25 น.