หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000106 โรงเรียนกกน้อยวิทยา 11 21 13
2 000073 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 42 91 74
3 000114 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 6 10 7
4 000004 โรงเรียนดอยลานพิทยา 25 40 27
5 000059 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 10 18 9
6 000051 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 6 8 6
7 000025 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 5 7 7
8 000107 โรงเรียนบ้านจะคือ 11 19 11
9 000007 โรงเรียนบ้านจำบอน 3 13 3
10 000024 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 7 14 11
11 000023 โรงเรียนบ้านช่องลม 11 21 14
12 000096 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 1 3 2
13 000022 โรงเรียนบ้านดอน 28 61 31
14 000048 โรงเรียนบ้านดอนมูล 0 0 0
15 000026 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 13 7
16 000008 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 7 3 0
17 000058 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 53 103 62
18 000072 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 4 4
19 000102 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1 8 3
20 000037 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ 0 0 0
21 000032 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 49 86 62
22 000080 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 13 31 21
23 000064 โรงเรียนบ้านนางแล 10 15 12
24 000067 โรงเรียนบ้านนางแลใน 13 37 20
25 000115 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา 1 1 1
26 000054 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 9 22 13
27 000071 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 5 7 3
28 000047 โรงเรียนบ้านปง 3 9 4
29 000038 โรงเรียนบ้านปงเคียน 19 34 21
30 000104 โรงเรียนบ้านปางขอน 9 29 17
31 000021 โรงเรียนบ้านปางคึก 7 13 5
32 000017 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 5 11 5
33 000075 โรงเรียนบ้านปางลาว 3 3 3
34 000020 โรงเรียนบ้านปุยคำ 6 7 7
35 000098 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 5 9 5
36 000042 โรงเรียนบ้านป่าซาง 19 31 19
37 000044 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 21 43 29
38 000030 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 27 20
39 000057 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 2 1 1
40 000056 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 3 7 4
41 000068 โรงเรียนบ้านป่ารวก 5 7 4
42 000060 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 11 39 20
43 000016 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 7 12 7
44 000120 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 6 2
45 000105 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 4 4 4
46 000087 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 0 0 0
47 000084 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 19 14 12
48 000091 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 14 6
49 000050 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 9 10 9
50 000100 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 16 36 22
51 000040 โรงเรียนบ้านร่องหวาย 2 5 4
52 000028 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 9 8
53 000094 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 15 27 14
54 000111 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 2 5 2
55 000027 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 8 14 11
56 000014 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 1 1
57 000065 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 21 51 32
58 000009 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 73 266 110
59 000031 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 7 23 14
60 000074 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 7 4
61 000018 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 11 32 19
62 000099 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 6 5
63 000013 โรงเรียนบ้านหัวดอย 28 53 28
64 000081 โรงเรียนบ้านห้วยขม 7 7 4
65 000041 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 10 18 13
66 000103 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 0 0 0
67 000113 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 7 7
68 000083 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 14 36 14
69 000117 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 28 66 28
70 000043 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1 2 2
71 000082 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2 13 5
72 000108 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 20 64 24
73 000049 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 22 48 30
74 000078 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 10 19 12
75 000055 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 14 4
76 000045 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 15 8
77 000112 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 23 37 19
78 000019 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 9 17 13
79 000069 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 75 145 89
80 000034 โรงเรียนบ้านโป่ง 7 13 11
81 000005 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 8 14 8
82 000088 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 2 2 2
83 000062 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 2 10 2
84 000089 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 20 17
85 000061 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 9 29 13
86 000097 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 6 23 4
87 000003 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 11 22 14
88 000002 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 24 50 30
89 000077 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 12 24 18
90 000085 โรงเรียนผาขวางวิทยา 22 72 26
91 000095 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 5 13 5
92 000070 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา 11 20 17
93 000076 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 0 0 0
94 000132 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 5 8 5
95 000116 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 10 16 8
96 000066 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 23 39 23
97 000011 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 6 15 3
98 000093 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 13 29 15
99 000010 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ 6 11 8
100 000053 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 71 192 85
101 000012 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 25 48 34
102 000046 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 15 30 17
103 000035 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 23 58 36
104 000039 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 27 46 24
105 000052 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 21 36 25
106 000109 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 20 44 18
107 000079 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 46 102 48
108 000123 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 7 26 7
109 000129 โรงเรียนธารทิพย์ 2 2 2
110 000125 โรงเรียนปิติศึกษา 1 2 1
111 000126 โรงเรียนมารีรักษ์ 9 16 11
112 000131 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 0 0 0
113 000130 โรงเรียนวิศานุสรณ์ 2 2 2
114 000124 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 9 18 14
115 000128 โรงเรียนสันติวิทยา 13 57 13
116 000127 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 30 74 31
117 000121 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 20 33 23
118 000122 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 25 0 0
119 000119 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 21 28 27
120 000118 โรงเรียนตชด. 7 10 6
รวม 1535 3283 1826
5109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]