หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณ อินทะชัยโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางสาวอังคณา หาญคำภาโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางหัทยา กนกพัฒนกุลโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ วันตานามโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สีมี่โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสายเพ็ญ กิตติรัตน์โรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
2. นางมาลี กาวิชัยโรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
3. นางผ่องศรี พรมชัยโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
4. นางอำพัน ด่านสวัสดิ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
5. นางอาภรณ์ ฤทธิแผลงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี หาญกล้าโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
2. นายทองแดง วุฒิเสลาโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นายอัฐวิทย์ โทนะใจโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา เวชชะโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสุรีพร ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจินตนา สิงห์ปันโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
2. นางกุลฉัตร มณีจันสุขโรงเรียนดงมะตี๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
3. นางสนธยา อภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ หมื่นแปงโรงเรียนมารีรักษ์กรรมการ
5. นางวันทนีย์ ศุภฐิติพงศ์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายอุปถัมภ์)กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวราลักษณ์ มากกุญชรโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางจันทรา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
3. นางศิรินาถ ิอินตาพรหมโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
4. นางสุกัญญา อินทรแสนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางประอรศรี กุลนะโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางแก้วกัลยา วงศ์ภักดิ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นายอุดม เทพวงค์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
3. นางทองสุข อภิยะกันทกุลโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
4. นายบรรเลง เมืองลือโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางสุรีย์ กิติรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจรรยา หมื่นเดชโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
2. นางสาวพัชรี มูลเมืองโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางกาญจนา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
4. นางบุบผา กิติศักดิ์โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นางสุวรรณี สมจิตต์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวลำดวน วงศ์ภักดิ์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
2. นางสาธิตา สันป่าแก้วโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางพวงมาศ ธรรมราชโรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
4. นางจิยาพร ใจเย็นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากรรมการ
5. นางวณิชชา สีหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวารินทร์ เขตชำนิโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สกุลวิไลโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
3. นางสาวเกตุผกา มานะกิจโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
4. นางปวีณา สุขจิตรโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
5. นางยุพิน เตมิยะโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐศิริ นภาลัยโรงเรียนเวียงแ้ก้ววิทยากรรมการ
2. นายอัครเดช ตันมาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายวสันต์ สนชางไพรโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วันตานามโรงเรียนบ้านเวียงกลางกรรมการ
5. นางจุฑา๋ณี บั้งเงินโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางสุทิน ทนัญชัยโรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ สมแสงโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นางมาริสา การะเกตุโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
4. นางเสน่ห์นิตย์ แสงบุญเรืองโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง คลอนศรีโรงเรียนร่องปลาขาวกรรมการ
2. นางสาวณัชชานันท์ ปัญญาจารย์โรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางรัตนา วรสายัณห์โรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
4. นางสาวสุนัยพร พันธโชติโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางนพมาศ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรวิไล แลวงค์นิลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นายภาวรินทร์ ธรรมสอนโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
4. นางปภาวรินทร์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
5. นางสาวพิกุล ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแม่ยาวกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพร นันป้อโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางพิสมัย อินปันโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
3. นางศิลปี ธำรงอัตนาถโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางสาวศรีลัย ปันอินทร์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ อินทจักร์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ พินิจโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นายนิรุตต์ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
3. นางเบญญา ศิลาอาสน์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
5. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
3. นายวัลลภ รู้ยามโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบกโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ พรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เครือบุญโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นายเมธี อูปสุโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไชยสารโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางไพบุญ กมลภพโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ เชยบาลโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศรีสมบูรณ์ แสนสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสุกานดา นาระตะโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางถนอมขวัญ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ พลนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
5. นางลาวัลย์ สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวารีย์ ภูรีโรจน์โรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
2. นางอุไร อุตอิ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางอำไพ ต่างใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
4. นายณัติฐพงศ์ จินาโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
5. นางนางพิกุล โสภาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย ไผ่ผาดโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
2. นางนันทยา แสบงบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นางนริศยา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
4. นางจันทร์แก้ว อุทุมภาโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
5. นางอินทิรา รอดสุวรรณโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวน พุ่มพวงโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายสมบัติ วงศ์วิลาศโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
4. นางลาวัณย์ สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางราตรี พันธุ์จำเริญโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา ชวลิตปัญญาโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
2. นายสำเริง มุดเจริญโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางสาวเพลิยจิต กิจรักษ์โรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ อริเดชโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางเจตน์สุดา ทศานนท์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางเจือจันทร์ บุญสมโรงเรียนห้วยพลูวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี ริมฝายโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทกรรมการ
4. นางอินทิรา รอดสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางนริศรา มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านโป่งช้างกรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางศรีสอางค์ ปัญญางามโรงเรียนบ้านแ่ม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายธงชัย มะโนกรโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทาเกิดโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางยุพิน สุคนธาโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
5. นางยุวดี ไชยลังกาโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบรรจบ แก้วก้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
2. นายณรงค์ ธรรมวงค์โรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
3. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบบ้านร่องเผียวกรรมการ
5. นางวิลาสินี จันทร์ลือโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย สารวงค์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายเศรษฐพร ใจวงค์โรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นายชัยยงค์ นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางชุติมณฑ์ อริเดชโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางวิลาสินี จันทร์ลือโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธัญทิพย์ คันธวังอินทร์โรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
2. นางสุเมธ พันธ์จำเริญโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางณิชาภัทร สุทธิแป้นโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ บุญเกียรติสกุลโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ สุวรรณทรินทร์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
3. นางเกษร แก้วตาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางณฐมน ณ ลำปางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นายสมบููรณ์ มาถาโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นางวรศักดิ์ ชัยแก่นโรงเรียนเวียงแ้ก้ววิทยากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอนุกูล เชยบาลโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นางนิตยา สุขใจโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางโสภา นาสมทรงโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย ทันเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางอารุณ เผ่าดีโรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมพูโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินแปลงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณีย์ ปลาทองโรงเรียนเวียงแ้ก้ววิทยากรรมการ
2. นายสาโรจน์ เพียงศิลป์โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นางสาวชลฉัตร ทิพยวรรณโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
4. นายจักรี ราชบุญยืนโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อินแปลงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นายประพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางอัญชลี ก่อเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางจันทรา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายรณชัย ชัยทิพย์โรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ประนัปดาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายหนูชม เนตรโสภาโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ชมภูโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางภัชรา จีรชัยพันธุ์สกุลโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
2. นางวรรณภา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายสุชิต เวียงสมุทรโรงเรียนบ้านทุ่งก่อกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ อุทุมภาโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ชัยแก่นโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางพิศมัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ นันทิโคโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณรักษ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
2. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางอัญชลี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.สงวน มาลัยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
2. นางจินตนา สุรินธรรมโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กกรรมการ
3. นางนิภาพร เวียงโอสถโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางมณฑาทิพย์ เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศรีสังวาล เนตรนพรัตน์โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางอโณทัย สันธิโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. จ.ส.อ.สงวน มาลัยโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นางสุภาณีย์ กุลเรือนโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
5. นายสุรชัย สมบัติทาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรุณี ใจผงโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
2. นางไพเราะ อัศพันธุ์โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รุ้งฟ้าวรกุลโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
2. นางประภา ลิขิตแสนภูโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
3. นางทิวารัตน์ ชมพูเขาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเกศริน จีระยิ่งมงคลโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
2. นางจันทร์เ็พ็ญ ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
3. นายราชันย์ รัตพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ภิรบรรพ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นายสินทรัพย์ สิงทะบุตรโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ นาสาโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางจินตนาภร จันวันโรงเรียนบ้านท่าสายกรรมการ
3. นางกัลยาณีย์ ปลาทองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเทพิน ใจผูกโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายนิพัฒน์พงศ์ จารัตน์กรรมการ
3. นางมาลี มะโนหาญโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางจันทร์เ็พ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
2. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
4. นายสมาน ยางนอกโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ เตชาติโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปุณย์โรจน์ ปรางค์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อาษาโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
3. นางสุดสวาท วงศ์ใจ๋โรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นายมนูญ ศิริเมืองจันทร์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นายเรวัตร คำเมืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ อินทร์มงคลโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลี มโนหาญโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศิรินทร์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหม้อกรรมการ
2. นายสมนึก ดอนชัยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
3. นางอภิษฎา จันต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสรี กันวีัโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
2. นายอิทธิพัทธิ์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มณีรัตน์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. นายรัฐเขตร แสงทนโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
5. นายนิติภัทร พญาใจโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ เมฆขยายโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบกโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นางแสงเดือน ไชยชนะโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพุตตาล หน่อแก้วโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เมฆขยายโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุษบกโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
5. นางแสงเดือน ไชยชนะโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ เดชปักษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายพุดตาน หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
4. นางชีวัน ศรียาโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
5. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายถาวรชัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ พาหมวดโรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
4. นางวรรณรุจี สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพายุ อภยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายถาวรชัย ชววิกรานต์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ พาหมวดโรงเรียนบ้านรืมลาวกรรมการ
4. นางวรรณรุจี สุทธปรีดาโรงเรียนบ้านสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ เดชปักษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จันทรคณาโรงเรียนอนุบาลหัวฝายกรรมการ
3. นายพุดตาน หน่อแก้วโรงเรียนบ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยากรรมการ
4. นางชีวัน ศรียาโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
5. นางอภัย เป็งนวลโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจารึก ปัญญาแปงโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ เขียวหอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นายยงยุทธ พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายพายุ อภิยะกันทกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒนคุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจารึก ปัญญาแปงโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ เขียวหอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
3. นายยงยุทธ พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นายพายุ อภิยะกันทกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางอัญชลี ธนสารพิพัฒนคุณโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นางมุกดา สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาภรณ์ เขียวอ้ายโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางชีวิน ศรียาโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ พงษ์สวรรค์โรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
2. นางมุกดา สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายอุดม สุทธสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
4. นางสาวกฤษฎาภรณ์ เขียวอ้ายโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางชีวิน ศรียาโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพะนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายอุดม สิทธิสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ เมฆขยานโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางมุดา สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
5. นายประกอบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพะนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายอุดม สิทธิสมโรงเรียนบ้านนางแลในกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ เมฆขยานโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางมุดา สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
5. นายประกอบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายพายัพ ชัยอิ่นแก้วโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางสาวปฐมา หล้าพระบางโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นางพนอ อินถาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายพายัพ ชันอิ่นแก้วโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เขียวขอมโรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางสาวปฐมา หล้าพระบางโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ คำน้อยโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ คำโลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นายพายัพ ชัยอิ่นคำโรงเรียนบ้านร่องบัวลอยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พาหมวดโรงเรียนบ้านริมลาวกรรมการ
4. นางสาวกฤษดาพร เขียวอ้ายโรงเรียนกรรมการ
5. นายอนันต์ สิงหาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางนพดา บุญรักษาเดชธนาโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายฉกาจ พันสุระโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
4. นางพรมาลย์ แ่จ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
5. นางวรายุภัส แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุคำ แก้วศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นายอนันต์ สิงห์หาโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวศิษฎ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางเทียมจิตต๋ วิชาคำโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางภัชรา จีรชัยพันธุ์สกุลโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์ชมโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางศิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภูวศิษฎ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว ธนาคำโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
4. นางเทียมจิตต์ วิชาคำโรงเรียนบ้านป่าสักไก่กรรมการ
5. นางภัชรา จีรชัยพันธุ์สกุลโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ จันทร์ชมโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางศิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ รัตนแสงโรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เดชพระคุณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งนาคำกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เดชพระคุณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
2. นายฉกาจ พันสุภะโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางจิราพร ใจหลักโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งนาคำกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายดภันภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นายราชันย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายดภันภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นายราชันย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางพิศมาตร พรมมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
3. นางสิรินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
4. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนอนุบางเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
5. นายประชิต ธนูแก้วโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางดรรชนี จันทร์คำโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
3. นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสยโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ
4. นายจำนงค์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายพวงผา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายดภันภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นายราชันย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จันระวังยศโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางพิศมาตร พรมมาโรงเรียนบ้านป่าก๊อกรรมการ
3. นางสิทธินาถ ไชยงำเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
4. นายเขตรัตน์ ปาลีโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
5. นายประชิต ธนูแก้วโรงเรียนบ้านโป่งพระบาทกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางดรรชนี จันทร์คำโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางอรัญญา กุมหาชัยโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
3. นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสยโรงเรียนบ้านร่องหวายกรรมการ
4. นายจำนงค์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
5. นายพวงผกา ธิวงค์เวียงโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายดภันภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นายราชันย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายดภันภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นายราชันย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวศิษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นายดภันภพ ทองอาญาโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นายทัศนัย ไชยหลานโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางอารีย์ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. นายราชันย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริชาต สิทธิสมโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางพจมาลย์ แจ่มใสโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
3. นางศิริพร ไชยวงค์ษาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางทิพรัศมิ์ นุ่มรอดโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางสุทธานี มณีรัตน์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แก้วจินดาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำตกกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางปาริฉัตร เมืองมาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางลัดดา แก้วแก่งจันทร์โรงเรียนป่ายางมนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ดีวรัตน์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
4. นางอัญชลี ทองสุขโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
5. นางศิริพร บุญรอดโรงเรียนร่องเบ้อวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางวาสินี โคนทรงแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
4. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ กิติรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นายประกอบ เทพดวงแก้วโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ดีวรัตน์โรงเรียนบ้านปุยคำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ต่างใจโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้ากรรมการ
2. นางมาลัย ม้าเมืองโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นายสมฤทธิ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นายวีระ บุญทนุวังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางอัมพร นันทชัยโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ชื่นชมโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางผ่องศรี โหตะกิจโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางทิพาภรณ์ ล่องศิริกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
4. นางสุชญา บุญยืนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
5. นายอนิรุธ วิชัยศิริโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโชติ คงทองโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
2. นางเรวดี โรจน์ประโดนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นายกมล ผ่องใสโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวจารุณี พรมเลขโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิพาภรณ์ ว่องศิริกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางรัตติกร แก้วตุ้ยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
3. นางศรีทน คำหม้อโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ณ พิกุลโรงเรียนบ้านจอเจริญกรรมการ
5. นางยุวดี บรมพิชัยชาติโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ นันต๊ะเสนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
2. นางสุนทรี ปาลีโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางรัตติกร แก้วตุ้ยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
4. นางแสงเดือน จันทราชโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นางวาสินี โคนทรงแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
5. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายประยูร อัมพุธโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
2. นางสุพรรณ ดอนชัยโรงเรียนบ้านค่ายเจริญกรรมการ
3. นายคมสน นันตะเสนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
4. นายศรีสมร ใจผูกโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางพร นันป้อโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นางวาสินี โคนทรงแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
5. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายจรัลพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
3. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายพายุ อภิยะกันทะกุลโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวศุรีนิออน ปันอินแปงโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านเวียงชัยกรรมการ
4. นางประนอม อินต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านศรีเวียงกรรมการ
5. นางประดับ ศรีโยทัยโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
2. นายสมพงษ์ นาสาโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายบรรจบ แก้วก้อโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางอัมรา นันทะพรมโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ กฤตยาพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นางวาสินี โคนทรงแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
5. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางจินตนา ประสิทธิผลโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
3. นางรยากร นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางผ่องศรี โหตระกิตต์โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
5. นางแสงเดือน จันทราชโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี วงค์ตระกูลบุญมาโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นางกาญจนา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นางรยากร นาสมทรงโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
4. นางอัมพร นันทชัยโรงเรียนปางริมกรกรรมการ
5. นางดวงมณี พรมสุนหาโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางยุเพียรพร พงษ์ลังกาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางวัลภา พงษ์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสุธัญญา สันติพิทักษ์ประชาโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางจินดารัตน์ สาระคำโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจุรีภรณ์ คำธารโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
2. นายเมธาสิทธิ์ เร่งเร็วโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำยอดโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางจันทร์หอม วังมณีโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางอรอนงค์ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นายเข็มชาตื พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน กลิ่นหนูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
4. นางวาสินี โคนทรงแสนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
5. นางจารุณี วงศ์เมืองโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พิมพิลาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นายพศวีร์ กองคำโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายมานิตย์ เตชะตนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ ดีแก้วโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางแสงทัน คำหม้อโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นางอัมรา นันทะพรหมโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
4. นายสุพรรณ อินทะชัยโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางสาวจรัญญา คำยอดโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางครองสิน ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
3. นางอัจฉริยา จันทร์แสงโรงเรียนอนุบาลนางแลกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายดนัย กาแก้วโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
2. นายกมลพรรณ วงศ์ดวงโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางครองสิน ถีระแก้วโรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
4. นางศรีทัน คำหม้อโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นางพวงผา สีเหลืองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ฤทธิ์แผลงโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนากรรมการ
2. นางเรณู ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางเกษมศรี วิพันธุ์เงินโรงเรียนบ้านป่ายางมนกรรมการ
4. นางสาวศุภมาศ อริวรรณาโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ตุ้ยดงโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวกัลยา แต่งตั้งโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุลโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
4. นายนิคม ศรียอดโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
5. Mr.Graaf Justinus Antoniusโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ มะโนหาญโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางจันทนา หน่อสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นางอนงค์ ปินตาวงศ์โรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
4. Mr.Julian Benermanโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
5. นางวิรวัลย์ สิริบุญพรโรงเรียนบ้านร่องปลาขาวกรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวิมลรัตน์ แนวเล็กโรงเรียนบ้านเมืองชุมกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านปุ่ยคำกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ มาถาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีวรรณา เหมืองทองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
5. Mr.julian Brenemanโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ศรีศิริโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
2. นายมนูญ มะโนหาญโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางสายสุนีย์ เพชราเวชโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
5. Mr.Colin Walshโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ศรีวรรณ์โรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภมาส อริวรรณาโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวกัลยา แต่งตั้งโรงเรียนโล๊ะป่าห้ากรรมการ
5. นางสาวกรวิกา ปาเปาอ้ายโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางพัทยา กิตติยศโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางน้ำอ้อย เทพชาติโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นายอุดร แก้วเลิศโรงเรียนบ้านปางลาวกรรมการ
4. นางวินิตา อนันต์โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณา เหมืองทองโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุลโรงเรียนบ้านแม่มอญกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ศรีศิริโรงเรียนบ้านปางคึกกรรมการ
4. นางวรรณภา เตจ๊ะโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
5. นางสายสุณีย์ เพชราเวชโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ณ ลำปางโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางวรรณภา เต๋จ๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางอนรรฆพร ไวดีโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อินเตชะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
2. นางศศิธร สัตย์สมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสุริยนต์ หน่อคำหล้าโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
4. MissKana Mamiwaโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
5. นางเกศราพร มีระบุญโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายอดิเรก นวลศรีมหาวิยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยาจิตรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายจั่น หยุนเชิ่นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ อุึตอิ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
2. นายประชิต ธนูแก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้ำตกกรรมการ
3. นายธีรวุธ สัมมาปฏิบัติโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายประธูปทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายกรรมการ
5. นายวิมล ภาคภูมิวินิจฉัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
6. นายถวิล กายาชัยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเจริญ โกศัยโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการ
2. นายมลคล ชุมภูรัตน์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
3. นายประยงค์ ยิ่งสกุลผู้ทรงคุณวุฒิทางลุกเสือกรรมการ
4. นางอติตาภรณ์ จันทะรสโรงเรียนเวียงแก้ววิทยากรรมการ
5. นายนิโรจน์ เทพวงค์โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ชุ่มมงคลโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
7. นายทวี นุกาศโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์กรรมการ
8. นายบุญทรัพย์ ธนารักษ์โรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ สกุลเวชโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
2. นางกรรณิกา ดวงสนิทโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นายศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ อุดมธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสลัดพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ สกุลเวชโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
2. นางกรรณิกา ดวงสนิทโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงกรรมการ
3. นายศรีธร ปัญญาบุญโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ อุดมธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสลัดพัฒน์ ต๊ะกูลโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ อินทจักรโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
2. นายวิมล ภาคภูมิวินิจฉัยโรงเรียนบ้านแม่กรณ์กรรมการ
3. นายมงคล ชุมภูรัตน์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
4. นางชลิตา มะโนวรรณ์โรงเรียนอนุบาลหัวยสักกรรมการ
5. นายศรีลัย ปันอินทร์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
Cross word ป.1-ป.6
1. นางวิริยา ศรีสุวรรณภรณ์โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
2. นางสุมณฑา พลอยประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
3. นางสุรีย์ ปัญญาโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางพัชรี ลาอุ่นโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันกรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีวรรณ์โรงเรียนบ้านรวมมิตรกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณวิภา บุญญาทวีโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ สุทธการโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เวียงคำโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
5. นางน้ำ้อ้อย เทพชาติโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ปลอดโปร่งโรงเรียนทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
2. นายราชวิศว์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยมกรรมการ
3. นางฉลวย นุชนิยมโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางทัศนีย์ จีนจรรยาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ นาใจโรงเรียนบ้านจะคือกรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชมพูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มกรรมการ
2. นายประสงค์ แซ่ว้าวโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ทองขวัญโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
5. นางอรพรรณ ขนิษฐ์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยชมภูกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สลีสองสมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สลีสองสมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรรณิการ์ สมเพชรโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ใจนวลโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยากรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สลีสองสมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราพร พรหมพินิจนันท์โรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
2. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านดอยฮางกรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร พรหมพินิจนันท์โรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
2. นางปรียธิดา ม่วงโกศัยโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมิทธิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางนริศรา ปัญญาบุญโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ หล้าเชียงของโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวมิทธิรา แก้วร่วงโรงเรียนบ้านร่องเผียวกรรมการ
2. นางนริศรา ปัญญาบุญโรงเรียนแม่มอญวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ หล้าเชียงของโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิลาสินี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางพิฑูรย์ทอง โนจิตต์โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางผ่องเพ็ญ ปานสีทาศึกษานิเทศก์ กรรมการ
4. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์กรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจิตตรา อินยาศรีโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
2. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุตอิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี เศตะพราหมณ์โรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางสำเนียง พันธ์ประยูรโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี เศตะพราหมณ์โรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางสำเนียง พันธ์ประยูรโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี เศตะพราหมณ์โรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางสำเนียง พันธ์ประยูรโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี เศตะพราหมณ์โรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางสำเนียง พันธ์ประยูรโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี เศตะพราหมณ์โรงเรียนบ้านสันต้นขามกรรมการ
2. นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางสำเนียง พันธ์ประยูรโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางศรีนวล จุลประเสริฐโรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรวดี โรจน์ประโคนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)กรรมการ
2. นางศรีนวล จุลประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์โรงเรียนผาขวางวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบูรณ์ จักสมศักดิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
2. นางทองยุธ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ จักสมศักดิ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
2. นางทองยุธ โคตะนันท์โรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวปฐมา หล้าพระบางโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ศรีพรมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางอาริยา ธนกูลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
4. นางสาวเรืองรอง ฟองมูลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปฐมา หล้าพระบางโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ศรีพรมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางอาริยา ธนกูลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
4. นางสาวเรืองรอง ฟองมูลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปฐมา หล้าพระบางโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ศรีพรมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
3. นางอาริยา ธนกูลวัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงเดิมกรรมการ
4. นางสาวเรืองรอง ฟองมูลโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงรายกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจีราวรรณ ศรีนิลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรายเขต 1ประธาน
2. นางวาสนา อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยกรรมการ
3. นางระภาพรรณ รินใหม่โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
4. นางวรกมล สุตะวงศ์โรงเรียนอนุบาลเวียงชัยกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ปัญญานวลโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบุญผิน กิตติสารโรงเรียนอนุบาลหัวฝายประธาน
2. นางอนงค์ สัตยดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางธรรมพร พญาใจโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือกรรมการ
4. นางวิไล กันทะศรโรงเรียนดอยลานพิทยากรรมการ
5. นายบรรพต ขันคำศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรายเขต 1เลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรทิพย์ อติเปรมินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายประธาน
2. นางพิมพ์ใจ ปินตาเขียวโรงเรียนแม่ยาววิทยากรรมการ
3. นายนคร เหล็กศรีสืบโรงเรียนบ้านปงเคียนกรรมการ
4. นางเพิ่มพูน พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]