หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2555   19 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 -16.00
5 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
6 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
7 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
2 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
3 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
5 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
8 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
9 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
10 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
11 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
13 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
14 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
15 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
16 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
17 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
18 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
19 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
20 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
21 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
22 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
23 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
24 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
25 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
26 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
27 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
28 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
2 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 -12.00
3 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
4 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 -12.00
5 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
7 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
8 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
9 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
10 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
11 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
12 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
13 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
14 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
15 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
16 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
17 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
5 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
2 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
3 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
4 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
5 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
6 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
7 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
8 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]