สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายมานพ  ปัทมปราณี
 
1. นายมานพ  ปัทมปราณี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  นิลพงษ์
 
1. นางวรรณี  วิชัยระหัด
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1. เด็กชายมานพ  ปัทมปราณี
 
1. นายมานะ  ปัทมปราณี
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยใหม่
 
1. นางอินทิรา  พาพลงาม
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 1. นางสาวศศินิภา  สละพันธุ์
 
1. นางฐานิฏฐ์กานต์  วิมลศรี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  มงคลกุล
 
1. นางไพรประนอม  ประดับเพชร
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงนริศรา  ตลับเพ็ชร
 
1. นางประนอม  พิมพาคุณ
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรางคณา  วรรณโกษิต
 
1. นายสฤษดิ์  เลียมไธสง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 1. เด็กชายศุภกร  วงศ์อักษร
 
1. นางสุภาพร  คุณอนันต์
 
10 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เกษมวงษ์
 
1. นางบุญนาค  สนั่นเมือง
 
11 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนิติยา  อาจวงษ์
 
1. นางรัตนาำภรณ์  ยั่งยืน
 
12 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  สิงห์ลี
 
1. นางชุดานันท์  เสละคร
 
13 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลานขามป้อม
 
1. นางดวงใจ  แนวโนนทัน
2. นางรุ่งอรุณ  นนทิจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหลุบคา 1. นางสาวมณีรัตน์  วุฒิเนตร
2. นางสาวอินทุอร  พระเมือง
 
1. นายสมโภชน์  งามประเสริฐ
2. นางสุดารัตน์  อุดม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์เจริญ
 
1. นางเสาวคนธ์  เลยยุทธ
 
16 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)    
17 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอรธิดา  งอกนาวัง
 
1. นางวนิดา  จันทร์ศรี
 
18 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ตวนชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  ชาวเชียงตุง
 
19 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดสละ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุภิษะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  มาทวิเศษ
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางรัชดากรณ์  หอมจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. นายประวิทย์  พิมพ์เสน
2. นางสาวละมัยพร  โชคบัณฑิต
3. นางสาวสุดารัตน์  ชำนาญ
 
1. นางยุวธิดา  โชคบัณฑิต
2. นางรัชนีย์   เล็กอรินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายอภิรัฐ  กองจันทร์
2. เด็กชายเฉลิมรักษ์  ก้อนมณี
 
1. นายสุรพงษ์  นิ่มสนิท
2. นางสุวรรณี  ปราบวิชิต
 
22 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1. นายสิทธิชัย  ทองกุ้ง
2. นายสิทธิโชค  ทองกุ้ง
 
1. นางวิชชุดา  ศรีกุดเลาะ
2. นายเทพรังสรรค์  ศรีกุดเลาะ
 
23 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายวิชญ์พล  ประภากรแก้วรัตน์
 
1. นางฉลาด  ประสานศักดิ์
 
24 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเรือ 1. เด็กชายปฏิภาณ   พรประทุม
 
1. นายสุภิชัย  หมู่โสภณ
 
25 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  นิลไสล
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายกฤชณรงศ์  ประสารกลาง
2. เด็กหญิงณัฐพร  จองลีพันธ์
3. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งโอโล
 
1. นายสมบัติ  เทียบอุดม
2. นางอรัญญา  ประสารกลาง
 
27 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกุดแดง    
28 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรฯ) 1. เด็กหญิงชลาลัย  รัตนวิชัย
2. เด็กชายปรีชา  หาญวงษ์
3. เด็กหญิงพรนภา  สุพร
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
29 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองรวก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บาลี
2. เด็กหญิงธัญพร   ทีชูมา
3. เด็กหญิงอริษา  เกตตากแดด
 
1. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์
2. นางวิไลลักษณ์  แก่นบัว
 
30 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหลุบคา 1. นางสาวมณีรัตน์  วุฒิเนตร
2. นายวรวิทย์  ฤทธิชัย
3. นางสาววรารัตน์  สมอเนื้อ
 
1. นางสาวธีราพร  โชคสวัสดิ์
2. นางสาวสุธาสินี  ภิรมย์กิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โหยงโสภา
2. เด็กหญิงปิยะดา  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงผกามาศ  อาจผักปัง
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
2. นางศิธวรรณ  กิจสุขสันต์
 
32 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงหัทยา    มีวุฒิ
2. เด็กหญิงอรอุมา   สร้อยจรุง
3. เด็กหญิงเบญจพร   สีแก้ว
 
1. นางจินตนา   เลาประเสริฐสุข
2. นางปาริสา   ผ่องพันธุ์งาม
 
33 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงจนิสนิภัค  เพชรกัญหา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งทอง
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  กางการ
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงประไพพักตร  จันทะมาศ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มังคละ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสภี
 
1. นางสาวสุพรรณี  หารโสภา
 
35 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายทัตธน   เชื้อชน
2. เด็กชายอนุชิต    พันธ์รักษา
 
1. นางปริญญาพร   เอี้ยงทอง
2. นางปาริสา   ผ่องพันธุ์งาม
 
36 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  นอกสระ
2. เด็กหญิงปรัศนี  พันธ์ยาง
 
1. นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ
2. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ณรงค์ไชย
2. เด็กชายธนชาติ  คุประเสริฐ
 
1. นางจิราวรรณ  กุลแสนเตา
2. นางสุชาดา  ทองมูล
 
38 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ขวัญถาวร
2. เด็กชายอนุชิต    บำรุงเผ่า
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ   นุชภเรนทร์
2. นายเด่นชวาล   บุญเกื้อ
 
39 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายรัตนพล    มูลบุรี
2. เด็กชายอิสรภาพ   รักงาน
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ   นุชภเรนทร์
2. นายเด่นชวาล   บุญเกื้อ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ศักดิ์เสือ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  หมุยเฮบัว
3. เด็กหญิงวิชิตา  กระจ่างวงค์
4. เด็กหญิงวิภาดา  อาสารณะ
5. เด็กหญิงสิริยากร  สุขกิจโสภณ
 
1. นางบุญเสริม  นวดโอโล
2. นายสุวัฒน์  นวดโอโล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  คึ่มชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงฐิติมา  สอนจ้อย
4. เด็กหญิงมานิตา  โยชัย
5. เด็กหญิงแจ่มแจ๋ว  แรมไธสง
 
1. นางบุญเสริม  นวดโอโล
2. นางศิริรัตน์  เสือสาวะถี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาดาดาษ
2. เด็กหญิงดลหทัย  บุญทวี
3. เด็กหญิงทินมณี  โคตรมณี
4. เด็กหญิงพนิดา  สะเบา
5. เด็กหญิงมาริสา  ภาคะ
 
1. นายสุรพงษ์  นิ่มสนิท
2. นางสุรีวรรณ  ประจันนวล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม    
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชำนาญเวช
2. เด็กหญิงยิหวา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีอ่อนรอด
4. เด็กหญิงอารยา  เมนทอง
5. เด็กหญิงอารียา  พาโนนเขวา
 
1. นางอภิลักขณี  อนันเต่า
2. นางอรทัย  ธงพุทธ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่    
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณศิณี  โลกวิทย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวรัตน์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  นวลเกษา
4. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สำราญ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สูงบุญมา
 
1. นายถนอม  พวงพันธ์
2. นายพัฒนะ  เสามูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กชายประเสริฐ  พรสวัสดิ์
2. เด็กชายสายชล  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอรสา  เผ่าหัวสระ
4. เด็กหญิงอริตา  ดอกคุด
5. เด็กชายเกียรติภูมิ   บุรมศรี
 
1. นางธิดา  สุภาษร
2. นางประภาศรี  ดิเรกศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอนภูเขียว
2. เด็กชายจิตรกร  ยาหา
3. เด็กหญิงจินตนา  ยศสกุล
4. เด็กหญิงชลดา  แคภูเขียว
5. เด็กชายณัฐพล  ขวัญประกอบ
6. เด็กหญิงนันทิดา  สายบุญจันทร์
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมศักดิ์
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เพิ่มภูเขียว
9. เด็กหญิงวรรณิภา  สายบุญจันทร์
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษ์วิลัย
11. เด็กชายวิชานนท์  นาห่อม
12. เด็กชายวิษณุ  ซ้อมจันทา
13. เด็กชายวุฒินันท์  พูนขุนทด
14. เด็กชายศิริรักดิ์  เผยศิริ
15. เด็กหญิงสายรุ้ง  พลภักดี
16. เด็กหญิงสาวิตรี  ครองถิ่น
17. เด็กหญิงสุกฤตา  มูลจันทร์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  ค้ำคูณ
19. เด็กหญิงสุทธิดา  ครอบครองวงษ์
20. เด็กหญิงสุลาวรรณ์  ขวัญบำรุง
 
1. นายทวี  ปัดไธสง
2. นายบรรพต  พันไชย
3. นางสมสิน  ปัดไธสง
4. นายสำรวล  แจ้งทอง
5. นางสุพัตรา  อินต๊ะหา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงชลลดา  วงษ์สระ
3. เด็กชายธนากร  แผลงฤทธิ์
4. เด็กหญิงธันยพร  วรรณศิลป์
5. เด็กชายธันย์ธรณ์  ฆ้องอ่อน
6. เด็กชายธีรพงษ์  นามโพธิ์
7. เด็กหญิงนิลาวัล  จันทอง
8. เด็กหญิงปียาภรณ์  ปัจสาไพ
9. เด็กหญิงพรทิพย์  เค้าโนนกอก
10. เด็กหญิงรัตนา  ศรีเมืองกลาง
11. เด็กหญิงรัตมณี  สุขม่วง
12. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ด้วงทอง
13. เด็กหญิงสุธิตรา  สมโสภาพ
14. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วเมืองกลาง
15. เด็กหญิงสุมิตตรา  ดีวิเศษ
16. เด็กหญิงอรปรียา  องอาจ
17. เด็กหญิงออมสิน  ไชยอินปั๋น
18. เด็กหญิงอาทิตยา  คำสังวาลย์
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  เค้าแก้ว
20. เด็กชายเกียรติ์ศักดิ์  วังสระ
 
1. นายทวี  ศรีจินดา
2. นางสาวทัศพร  ทศสิงห์
3. นางยุพาพิน  แสงจันทร์
4. นายวัชรินทร์  กลิ่นบัว
5. นางอารมย์  กลิ่นบัว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สาโค
2. นางสาวจันทิมา  คำดี
3. เด็กชายชิตติพงษ์  นามราชา
4. นายธนกร  แก่นสาร
5. เด็กชายธันวา  เทียมสม
6. เด็กชายนภดล  พวกเซียงซา
7. เด็กหญิงนราพร  ปัตพี
8. นางสาวนิตา  พื้นหินลาด
9. นายบัญชา  ดวงประโคน
10. นางสาวบุษยา  โชคบัณฑิต
11. นายปรมินทร์  โสมทอง
12. นางสาวผ่องใส  น้อยนิล
13. นางสาวพลอยไพลิน  ตันเฮง
14. นางสาวพิกุล  เหง้าดา
15. นางสาวมณทา  สีลาอ่อน
16. นางสาวศิริพร  พักเรือนดี
17. นางสาวศิริลักษณ์   สายสมุทร
18. เด็กชายศุภกิจ  อ่ำทับ
19. เด็กหญิงหัตถยา  ชำนาญ
20. นางสาวเกศรินทร์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวณัตยพร  นารอง
2. นางพัชรินทร์  พิริยศิลป์
3. นายรุ่งวิทย์  อนันเต่า
4. นางวรรณวิไล  พันโภคา
5. นายสรายุทธ  นิลผาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิลุนทร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กึกก้อง
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงขาน
4. เด็กชายธนพัฒน์  คำพล
5. เด็กชายนพศิลป์  คำสี
6. เด็กชายนิตินนท์  คองพวก
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญจะแก้ว
8. เด็กหญิงปภัสรา  แสนพิมพ์
9. เด็กชายภาณุพงษ์  สิงห์สนั่น
10. เด็กชายมงคล  เกิดสูงเนิน
11. เด็กหญิงวิสุดา  ชัยชุ่ม
12. เด็กหญิงศิญากร  ปลัดทอง
13. เด็กหญิงศิรัญญา  บัวสอน
14. เด็กหญิงศิรินทรา  มาลีหวล
15. เด็กชายสุวกิจ  กวดนอก
16. เด็กหญิงอริสรา  นากร
17. เด็กหญิงอินทิรา  นนทะคำจันทร์
18. เด็กหญิงเขมรินทร์  คำพล
19. เด็กชายโกศิล  ล้านโคตร
20. เด็กชายไตรภพ  มีแก้ว
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วมูลมุข
2. ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ  คำศรี
3. นางสมควร  สมบัติโพธิ์
4. นางสาวสุกัญญา  ชมนาวัง
5. นายเดชตระกร  วิชาจารย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงออมสิน  ชัยอินปั๋น
 
1. นางอารมย์  กลิ่นบัว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงทองประภา  จิตต์พิทักษ์
 
1. นายศภกรณ์  พันวัน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แสนบุญสิริ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  หมั่นจำรูญ
 
1. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กำลังศิลป์
2. เด็กชายชุณหโรจน์  ธรรมศิลป์
 
1. นายบุญเริง  เลขนอก
2. นางสุมาลี  อนงค์ศิลป์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายชัยรัตน์  โชคคุณ
2. เด็กหญิงนภาพร  แนวโอโล
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงขจี  แก้วดวง
2. เด็กหญิงทับทิม  ราชโส
3. เด็กหญิงทิตยา  ใจสว่าง
4. เด็กหญิงนภาพร  ทิพย์รักษ์
5. เด็กหญิงนริศรา  แจ้งบ้าน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงอรุณ
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เหล่าเจริญ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกลาง
9. เด็กหญิงเกวลิน  ทิพย์รักษ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ช่างกระโทก
 
1. นายนิติพงศ์  หงษ์สุด
2. นางมัลลิกา  แก้งคำ
3. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บัวสิม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แฝงดาหาร
3. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ออซิน
4. เด็กหญิงพรวดี  วงศ์เสรี
5. เด็กหญิงพิยดา  บูรณะ
6. เด็กหญิงราตรี  สรรพเจริญ
7. เด็กหญิงวิจิตตรา  ปัชชาเขียว
8. เด็กหญิงศิริพร  สีหา
9. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์สา
10. เด็กหญิงสโรชา  จำปาสิงห์
 
1. นายคงฤทธิ์  ภิรมย์กิจ
2. นางพรรณธิภา  โพธิ์จักร์
3. นางลัดดาวัลย์  สัมพันธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ค้ำยาง
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  แต้เจริญ
3. เด็กชายตะวัน  กระแสโสม
4. เด็กหญิงนทีวรรณ  แก้วกุดเลาะ
5. เด็กหญิงปนัดดา  สาริพันธ์
6. เด็กหญิงมานิสา  สีหนาท
7. เด็กหญิงรสิกา  พรมเดื่อ
8. เด็กหญิงวรรณธิดา  ชฎาวงศ์
9. เด็กหญิงวสิกา  ฉ่ำฉิมพลี
10. เด็กหญิงวิระดา  ฤาชา
11. เด็กหญิงวิราวรรณ  สีหนาท
12. เด็กหญิงศิริพร  สละ
13. เด็กหญิงหัทยา  กิ่งแฝง
14. เด็กหญิงอรพรรณ  ปรุงชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเพ็ญพัสสร  เฮ้ากอก
 
1. นางฐิติมาพร  ถาคำ
2. นางพรรณี  บูรณะถาวร
3. นางมาลัย  ฦาชา
4. นางลักขณา  คลังระหัด
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตรโคตร
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ทองเดื่อ
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงนภาพร  พรประทุม
5. เด็กหญิงประภัสสร  นงษ์นุช
6. เด็กหญิงปริศนา  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงยุวนันท์  ชัยจันทร์
8. เด็กหญิงวานิช  จิตรโคตร
9. เด็กหญิงวิภาพร  พูนศรี
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์รินทร์
11. เด็กหญิงสมพร  พรมบุ
12. เด็กหญิงสมพิศ  แก้วภักดี
13. เด็กหญิงสิริพร  นุชภิเรน
14. เด็กหญิงสุทาทิพย์  สุนทร
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์รินทร์
 
1. นางพรรณี  บูรณะถาวร
2. นางวิจิตรา  ต่อพันธ์
3. นางศุภลักษณ์  ปัญญา
4. นางสุภาพร  สงวนรัมย์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริศรา  ไพศาลธรรม
 
1. นางฉลาด  ประสานศักดิ์
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทักษิณา   หมั่นถิ่น
2. เด็กชายพุทธรักษ์   ทักษิณสิทธิ์
3. เด็กหญิงอริษา  หมั่นถิ่น
 
1. นายบัวเรียน  มาตย์วงศ์
2. นายสันติ  ไตรเสนีย์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิเศษแสง
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  จุลรัตน์
 
1. นายบุญร่วม  ผาจ้ำ
2. นายวิเศษ  เภาอ่อน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมล  คงโนนกอก
2. เด็กหญิงเบญวลี  จิตระงับ
 
1. นายนายประครอง  อุดมบัว
2. นางสาวอุษณีย์  ขวางนกขุ้ม
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายบัณฑิต  เกตุสิงหา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไข่หิน
3. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์อุต
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
2. นายสนอง  พิมพ์สิงห์
 
67 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์อุต
2. เด็กหญิงพิมรพัท  สมนาม
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ภูสำรอง
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
2. นายสนอง  พิมพ์สิงห์
 
68 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  มุขดี
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองลาด
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  มีดินดำ
 
1. นายสมมาตร  ค้ำยาง
2. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กชายพงษ์พล  มุ่งวิชา
 
1. นายอิทธิพล  รักมณี
 
70 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงวิราภรณ์  คลังระหัด
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
71 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงชลิตา  กวดนอก
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
72 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงเรณุมาศ  เต็มสููงเนิน
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
73 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บวชสันเทียะ
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กหญิงบุษบา  นราพล
2. เด็กหญิงรัตนากร  นะรารัมย์
 
1. นางวาสนา  โคจำนงค์
2. นางสาวอำภา  ปิงพะยอม
 
75 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีระพงษ์  กันหาเขียว
2. เด็กหญิงสุธิชา  มูลปลา
 
1. นางปัญญา  สุระพร
2. นางรุงอรุณ  ฦๅกำลัง
 
76 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  จงกลกลาง
 
1. นายบัวเรียน  มาตย์วงศ์
2. นายสุพจน์  สมทิพย์
 
77 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นายสุเทพ  คงคาลัย
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายจักรภัทร  กลิ่นหอม
3. เด็กชายนิชฌาน  พรหมเมตตา
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ดำแลลิบ
2. เด็กชายศรายุทธ  สวัสดิ์นะที
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฝุ่นแก้ว
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายรพีพันธ์  ประภาพงษ์
2. เด็กชายศราวุธ  ซาน้อย
3. เด็กชายอนันตกูล  ลองจำนงค์
 
1. นายวิษณุ  ผลชำนัญ
2. นายไพบูลย์  สีหะนาม
 
81 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กหญิงอลิสษา  เจริญวงษ์
 
1. นางรำเพย  นุชภิเรนทร์
 
82 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงจริญา    น้อมสุระ
 
1. นายเด่นชวาล   บุญเกื้อ
 
83 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  มะลัยขวัญ
 
1. นางรำเพย  นุชภิเรนทร์
 
84 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กชายโชคอนันต์  ลมคำภา
 
1. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กหญิงจิระนันท์  เทพวงษ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
 
86 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีลาศ
 
1. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
 
87 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  หมู่โสภิญ
 
1. นางสาวนงคราญ  นวดโอโล
 
88 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กชายอนุชา  สอนละ
 
1. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
 
89 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสง่า    
90 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวยุพา  ระวิพันธ์
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
91 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสง่า    
92 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงโชติรส   บำรุงไทย
 
1. นางดรุณี   เพชรภักดี
 
93 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เหมือนพิมพ์
 
1. นางรำเพย  นุชภิเรนทร์
 
94 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
95 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  สินตำแย
 
1. นายชูชาติ  รวมสิทธิ์
 
96 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวสมฤดี  ผ่องแผ้ว
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
97 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาสีดา    
98 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กชายขจร  สันที
 
1. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นางพนิตานันท์  วิเศษแก้ว
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสุภัค  เหมือนพันธ์
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
101 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หมอยา
2. เด็กชายญาณันธร  สินธุวา
3. เด็กหญิงพรพรหม  จรูญศรี
4. เด็กหญิงยุวนันท์  หลอดอาษา
5. เด็กหญิงวันวิสา  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจริญศักดิ์
7. เด็กหญิงศรัญญา  ทันที
8. เด็กชายศรายุทธ  ดอนเตาเหล็ก
9. เด็กชายอนุสรณ์  เวียงชัยภูมิ
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
 
102 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวกรรนิการ์  อุกทาโกสุม
2. นางสาวยุพา  ระวิพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  บำรุงกิจ
4. นางสาวสมฤดี  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงสุภัค  เหมือนพันธ์
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใสชาติ
7. นางสาวอรทัย  มาไกล
8. เด็กหญิงเมธาวี  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
2. นางสมหมาย  ลาภทวี
3. นางสุรีย์ดา  แก้วอาจ
 
103 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  รวมดอน
2. เด็กหญิงนภารัตน์  มะลัยขวัญ
3. เด็กหญิงพิจตรา  หมู่โสภิญ
4. เด็กชายยุทธศักดิ์  ดวงทิพย์
5. เด็กหญิงวิชุดา  นิสัยเริง
6. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วชื้น
7. เด็กหญิงศิวิตา  มิ่งโอโล
8. เด็กชายสวิตต์  ประทุมแก้ว
9. เด็กชายสุทธิราช  เขื่องสะถุ่ง
10. เด็กหญิงอรอนงค์  อารีวงษ์
11. เด็กหญิงอลิสษา  เจริญวงษ์
12. เด็กหญิงอารยา  สมีแจ้ง
13. เด็กหญิงอุมาพร  บุญโสม
14. เด็กหญิงเมทินี  อเนกะเวียง
15. เด็กชายโชคทวี  ราษีไสย
 
1. นางสาวนงคราญ  นวดโอโล
2. นางรำเพย  นุชภิเรนทร์
3. นายสากล  แวงดงบัง
4. นางอุทิศ  แวงดงบัง
 
104 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ฝากเซียงซา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมแสน
3. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยราช
4. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองทศ
5. เด็กชายธนพนธ์  จริงเพ็ง
6. เด็กหญิงนฤมล  เหิมสารจอด
7. เด็กชายนันทวัฒน์   แบ่งคอนสาร
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โสเส
9. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวพวน
10. เด็กหญิงพรรณรักษ์  พันธ์รักษา
11. เด็กชายพรเทวา  จากภูเขียว
12. เด็กชายพีรพงษ์  พรมเจียม
13. เด็กชายยุรนันท์  สำราญรื่น
14. เด็กชายวรนาท  วนไธสง
15. เด็กหญิงสุภาพร  เสมอโชค
16. เด็กหญิงสุมาลี  ชัยมงคล
17. เด็กหญิงสุรินทร์ธร  จวบสุข
18. เด็กชายสุศักดิ์  หาญกุดเลาะ
19. เด็กชายอนุชา  พูนสูงเนิน
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทิพย์ชัย
 
1. นางปัญญา  สุระพร
2. นางรุงอรุณ  ฦๅกำลัง
3. นายวัลลภ  เจริญสุข
4. นายสงัด  สำราญรื่น
5. นางสาธินี  วันชัย
 
105 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกานติมา  สวียม
2. เด็กชายณัฐชนน  ชำนาญ
3. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
4. เด็กหญิงทิวาพร  โชคบัณพิต
5. เด็กชายนตินัย  ช่างคำ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชิดนอก
7. เด็กหญิงพิมนภา  อิมทา
8. เด็กหญิงรัชนี  ชำนาญ
9. เด็กหญิงวรรณภา  หล้าเพชร
10. เด็กหญิงสนธยา  หล้าเพชร
11. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษาภักดี
12. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ดื่มโชค
13. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ดื่มโชค
14. เด็กหญิงสุภาพร  กองสุวรรณ
15. เด็กชายสุระชัย  โชคบัณฑิต
16. เด็กหญิงหยาดฝน  ชำนาญ
17. เด็กชายอรรถพล  ชำนาญ
18. เด็กชายเกียรติภูมิ  ชำนาญ
19. เด็กหญิงเจนจิรา  สมหวัง
20. เด็กหญิงไอริน  อนันเต่า
 
1. นางธณัณณัฐ  คำยง
2. นายนิพนธ์  ชำนาญ
3. นายประชารัฐ  ปณิธานยุติธรรม
4. นายพิษณุรักษ์  คำยง
5. นายเลิศชัย  วงษ์จิตตะ
 
106 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปราบจันทร์ทึก
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองศรี
3. เด็กชายจักกฤษ  ผลกุศล
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  วิสิทธิ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลีขามป้อม
6. เด็กชายชัชชนม์  แสงชัยภูมิ
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โพธิ์สาลี
8. เด็กชายดนัย  สีหาตา
9. เด็กหญิงดาวประดับ  บุตรพรม
10. เด็กชายทรงเกียรติ  อิ่มทุ่งน้อย
11. เด็กชายทักษิณ  ขึ้นภูเขียว
12. เด็กชายทินกร  บุตะเขียว
13. เด็กหญิงธิดาเทพ  เดชาภิชน
14. เด็กชายธีระพล  ธรรมปัญญา
15. เด็กหญิงปนิดา  แสงชัยภูมิ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมเดื่อ
17. เด็กชายพรชัย  โนนทชัย
18. เด็กหญิงพวงผกา  ประทัง
19. เด็กหญิงพันวษา  โพธิ์ชาลี
20. เด็กชายภาคภูมิ  เข็ญภูเขียว
21. เด็กชายภาคีน  ยะคำป้อ
22. เด็กชายภานุพงษ์  บาลชัยภูมิ
23. เด็กชายภูชิต  มั่่นสติ
24. เด็กชายภูมิสันต์  ถือขุนทด
25. เด็กชายมาวิน  บุตะเขียว
26. เด็กชายวรพจน์  ทองทัยสงฆ์
27. เด็กหญิงวันวิษา  ศรีพรซา
28. เด็กชายวิทยา  บุญมา
29. เด็กชายศักดิ์มนตรี  อิ่มจีน
30. เด็กหญิงศุภิสรา  วะเรือน
31. เด็กชายสิทธิชัย  โนนทชัย
32. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูรับ
33. เด็กชายอดิศร  พรมเดื่อ
34. เด็กชายอนุชา  ตระกูลศรี
35. เด็กชายอนุลักษณ์  กุลสิงห์
36. เด็กชายอภิวัฒน์  อิ่มจีน
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  เค้าโนนกอก
38. เด็กชายอรรถพล  ศรีหะพล
39. เด็กชายอิทธิกร  ธรรมปัญญา
40. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชาลีโย
 
1. นางกนิฎาธร  ภมรวงค์ขันธ์
2. นายปรีดา  แต่งเมือง
3. นางสาวภัชภิชา  เข็ญภูเขียว
4. นางอรวรรณ  ศรีสมเกียรติ
5. นายอเนก  โชคบัณฑิต
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กชายธนพล  เปอดี
 
1. นายอุทิศ  ภัสดา
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายวาทิตย์  ศรีถาวร
 
1. นางบุญเติม  กวนคอนสาร
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงอรสา  เสาเปรีย
 
1. นางสาวเขมพร  พงษ์อุดทา
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายวาสนา   นิลผาพงษ์
 
1. นางสาวศิริพร   เพชรภักดี
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางนุจรินทร์  วิไลวรรณ
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 1. เด็กหญิงฉวี  ชยมชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป  มาลากอง
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายจีรุจน์    ทองแก้ว
 
1. นายสะอ้าน   มิตรชื่น
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ราชเจริญ
 
1. นางสุดาทิพย์  ยอดสละ
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1. นายพีรพล  เพียอินทร์
 
1. นางสาวดลนภา  มิถาลา
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางนุจรินทร์  วิไลวรรณ
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางนุจรินทร์  วิไลวรรณ
 
118 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม    
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผาสุข
 
1. นางร่มแก้ว  คำจันทร์
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจพร  ทองนาค
 
1. นางจันทร์สุดา  ดวงอุทา
 
121 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายธราทิพย์  โพธิ์คำ
 
1. นางกิตติยาพร  วรรณพงษ์
 
122 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ราชเจริญ
 
1. นางสุดาทิพย์  ยอดสละ
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  รื่นจิตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พูนเพิ่ม
3. เด็กหญิงจิรวดี  คชสาร
4. เด็กชายชนาธิป  อ้นคำ
5. เด็กหญิงชาคริยา  เพชรล้ำ
6. เด็กหญิงชุติกาญน์  แก้วศิริ
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  เหงี่ยมสูงเนิน
8. เด็กชายทินภัทร  ชนะภู
9. เด็กชายธนชาติ  คูประเสริฐ
10. เด็กชายธนดล  ศรีนาง
11. เด็กชายธรรมรัตน์  ฟอร์เมอร์
12. เด็กหญิงนพรัตน์  เพ็ชรแก้ว
13. เด็กหญิงนิพาดา  ไตรนพ
14. เด็กชายบารมี  วงษ์ปัญญา
15. เด็กหญิงปฐมพร  พรหมเมตตา
16. เด็กชายผาเพชร  น้อยยาสูง
17. เด็กชายพงศกร  มนต์กล้า
18. เด็กหญิงพรพิมล  แก้งคำ
19. เด็กหญิงพรรัตน์  ปัญญายิ่ง
20. เด็กชายพฤษชาติ  ประทุมชาติ
21. เด็กหญิงรังสิมา  พิชญานุพงศ์
22. เด็กหญิงรัชนีกร  คงนอก
23. เด็กหญิงวจี  ขวัญครอง
24. เด็กหญิงวนิดา  หนุนวงศ์
25. เด็กหญิงวนิดา  พิงชัยภูมิ
26. เด็กหญิงศศิกานต์  นิลขาว
27. เด็กหญิงศิริธันวา  ทองมูล
28. เด็กชายศิริพงศ์  บุญเยี่ยม
29. เด็กหญิงศิริภัสสร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
30. เด็กชายสรศักดิ์  พุทธรักษาพิทักษ์
31. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เหลี้ยว
32. เด็กชายอภิวิชญ์  ดวงมาลา
33. เด็กชายอรรษฎารัตน์  ลาภปรากฏ
34. เด็กหญิงอริศรา  ผลไม้
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันโท
36. เด็กชายเอกภพ  นามวิจิตร
37. เด็กหญิงแสงระวี  ศิริธรรม
38. เด็กชายโอฬาริก  มองฤทธิ์
 
1. นายวิญญู  หงอกภิลัย
 
124 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายจตุมงคล  พิมพ์เหลา
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  หัสดี
3. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์สถิต
4. เด็กหญิงช่อฟ้า  ชำนาญ
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หัสดี
6. เด็กชายณัฐชนน  ชำนาญ
7. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
8. เด็กชายทรงวุฒิ  ที่หนองสังข์
9. เด็กหญิงทิวาพร  โชคบัณฑิต
10. เด็กชายธนากร  เติมสุข
11. เด็กชายนครินทร  ช่างคำ
12. เด็กชายนตินัย  ช่างคำ
13. เด็กชายนนท์ศักดิ์  น้อยโนนทอง
14. เด็กหญิงนิศามณี  เรืองเพชร
15. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองดี
16. เด็กชายประวีณ  วนาใส
17. เด็กหญิงปรีดา  อันโนนจารย์
18. เด็กหญิงพรธิภา  พลสวัสดิ์
19. เด็กชายพรรณศักดิ์  คำภา
20. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ประโยชน์มี
21. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชิดนอก
22. เด็กชายรังสรรค์  มติยะภักดิ์
23. เด็กหญิงรัชนี  ชำนาญ
24. เด็กหญิงลลิตาม  คลองหอม
25. เด็กหญิงวรรณภา  หล้าเพชร
26. เด็กหญิงสนธยา  หล้าเพชร
27. เด็กชายสุธิดา  เสมาเพชร
28. เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์นอก
29. เด็กหญิงสุภาพร  กองสุวรรณ
30. เด็กชายสุระชัย  โชคบัณฑิต
31. เด็กหญิงหยาดฝน  ชำนาญ
32. เด็กชายอนุชา  กองนาง
33. เด็กชายอรรถพล  ชำนาญ
34. เด็กชายอัครพล  นารีจันทร์
35. เด็กชายเกรียงไกร  วงค์ษา
36. เด็กหญิงเจตสุภา  ชำนาญ
37. เด็กหญิงเจนจิรา  สมหวัง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  เหล้าริ้ม
39. เด็กชายเฉลิมชัย  ผาดำ
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แขกเมฆ
 
1. นายทนงศักดิ์  วานมนตรี
2. นางธณัณณัฐ  คำยง
3. นายนิพนธ์  ชำนาญ
4. นายประชารัฐ  ปณิธานยุติธรรม
5. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
6. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
7. นางอภิลักขณี  อนันเต่า
8. นายเลิศชัย  วงษ์จิตตะ
 
125 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายคณาวุฒิ  ครังระหัด
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เลิศขามป้อม
3. เด็กชายประโน๊ต  โพพืช
4. เด็กหญิงมินตรา  คิดขามป้อม
5. เด็กหญิงวรรณิสา  บุดดาแสนโฮม
6. เด็กชายวันเฉลิม  โคตรมา
7. เด็กชายอภิดล  เคล้าเคลือ
8. เด็กหญิงอริสรา  ขึ้นนกขุ่ม
9. เด็กหญิงอวัสดา  ลีล้าน
10. เด็กหญิงแพรวา  เลขาโชค
 
1. นางสาวธารธารา  ก้อนเงิน
 
126 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. เด็กชายจิรเดช  ภิญโญยาง
3. เด็กชายชนะ  ศรยิง
4. เด็กชายณัฐติพงษ์  เผยศิริ
5. เด็กหญิงทัศนีย์  วรรณทุ
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฤทธิ์ประทีป
7. เด็กหญิงนุชรี  คงโนนกอก
8. เด็กหญิงพีระพงษ์  บุราณ
9. เด็กชายยุทธนา  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์โคตร
 
1. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
2. นางพรทิพย์  เหลยชัย
3. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
 
127 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 1. เด็กหญิงพัชรา  สุหญ้านาง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ครองหินลาด
3. เด็กหญิงวรัญญา  รักศิลป์
4. เด็กหญิงวัลวิภา  สุทธิ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  หินสูงเนิน
6. เด็กหญิงอมรา  ขวัญสงค์
 
1. นางธิดารัตน์  ทรัพย์ทวีธร
2. นางวันเพ็ญ  แก้วศิริ
3. นางศุภวรรณ  ชาตรี
 
128 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  แย้มเย็น
2. เด็กหญิงมุขนิล  รังกลาง
3. เด็กหญิงศิรดา  วงษ์ศรีดา
4. เด็กหญิงศิรประภา  น้อยลา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมนุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงอรศิยา  กล้าศึก
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ตรงประสิทธื
2. นางรัศมี  บุญต่อ
 
129 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมรัตน์
3. เด็กหญิงพชรพร  มาเมือง
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  วรอินทร์
5. เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  กองสุข
7. เด็กหญิงสุธารส  ฐานวิสัย
8. เด็กหญิงอรณ๊  หมื่นจิตร
 
1. นางธิดารัตน์  วัฒนกุล
2. นางสาวภัทราวรรณ  ตรงประสิทธิ์
 
130 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก    วงอาษา
2. เด็กหญิงณัฐริกา   แสนนอก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ่งอำนาจ
4. เด็กหญิงนาฏฤดี  มีวุฒิ
5. เด็กหญิงรัชดา   อำนวยพร
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์   วงษ์สิน
7. เด็กหญิงสุมินตรา   บำรุงราษฎร์
8. เด็กหญิงอารียา   จันนิฤทัย
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ
 
1. นางสาวจงจิตร   เพชรล้ำ
2. นายบุญทรวง   มะลัยทิพย์
3. นายสุริยะ  ชำนาญไพร
4. นางอุบลรัตน์   สัตถาพร
 
131 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภายไธสง
2. เด็กชายฉัตรรินทร์  แก้วเมืองกลาง
3. เด็กชายชนาธิป  ขวกเขียว
4. เด็กหญิงชาคลียา  กิรัมย์
5. เด็กหญิงญาดา  เนื่องชุมพล
6. เด็กหญิงปุณยวีณ์  แก้วเมืองกลาง
7. เด็กชายภูตะวัน  ศรีเมืองกลาง
8. เด็กชายวรฤทธิ์  ประจิตร
9. เด็กชายวรุตม์  ขวกเขียว
10. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิมะนาว
11. เด็กชายศิรากร  ภูมิมะนาว
12. เด็กหญิงสุวิมล  นันไชย
13. เด็กชายเยาวเรศ  หว้าพิทักษ์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรรณะ
15. เด็กหญิงแสงรุ่ง  กล้าเมืองกลาง
16. เด็กหญิงโสรญา  ย่อยกระโทก
 
1. นางนาลอน  สอาด
2. นางสาวศิริภรณ์  บัวคำ
3. นางอนงค์นารถ  กองโคตร
4. นางอรชุลี  สัณหจันทร์
5. นางอารมย์  กลิ่นบัว
 
132 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมเมตตา
3. เด็กหญิงวิภา  ชอบการ
4. เด็กหญิงเบญจพร  ฉิมเขียว
 
1. นางจันทร์สุดา  ดวงอุทา
2. นายชาญวิทย์  ทองนาค
 
133 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายมนตรี  ตอรบรัมย์
2. เด็กชายยศธร  หมั่นบ่อแก
3. เด็กชายวัฒนา  แสงจันทร์
4. เด็กชายอภิเดช  แก่งสันเทียะ
5. เด็กชายเอกลักษณ์  สิงห์ดินดำ
 
1. นายวิษณุ  ผลชำนัญ
2. นายสรินยาพร  จวบลอย
 
134 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงหฤทัย  กิตติกุล
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เกื้อหนุน
 
1. นายกฤษฎา  ขวัญถาวร
2. นางจุฑาทิพย์  ขวัญถาวร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายสิปปนนท์  ทองมีศรี
2. เด็กชายอิทธิพล  ภูมิน
 
1. นายสวางค์  พิมพาคุณ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนชาด 1. เด็กชายกรกต  ฦาหาร
2. เด็กชายวิชิต  คันภูเขียว
3. เด็กชายสิทธิเดช  คำจันทร์
 
1. นายวิทยา  คิดการ
2. นายสุรินทร์  จันจิตร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายณัชพล  พาแพง
2. เด็กชายเกียรติ์ศักดิ์  สุทธโส
3. เด็กชายไกรวิทย์  ทาเติมผล
 
1. นางลัดดาวัลย์  อธิวาโส
2. นายสมชาย  อธิวาโส
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ผานาค
2. เด็กชายชวกร  ขันชัยภูมิ
3. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
2. นางสุดารัตน์  ทองประสม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสระโพนทอง 1. เด็กหญิงนพมาศ  โสส้มกบ
2. เด็กหญิงพรวลัย  คงโนนกอก
3. เด็กชายอภิศักดิ์  คงโนนกอก
 
1. นายจารุวัฒน์  ผาสุข
2. นางสงวนศรี  หิรัญคำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จันดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูฉ่ำ
3. เด็กหญิงโสภิตา  เก่งชัยภูมิ
 
1. นายชัชวาล  เหลยชัย
2. นายประสิทธิ์  ชาปัญญา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายนที  ตุพิมาย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลรักษา
 
1. นายธนากร  ศรีโฉม
2. นางสาวสมจิตร  หิรัญชาติ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายจุลพจน์  กาญจนสีมา
2. เด็กชายนนทพัฒน์  เพชรล้ำ
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีฟอง
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
2. นางสุดารัตน์  ทองประสม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายณัฐชนน  ชำนาญ
2. เด็กชายอัศนาวิน  นรมาตร
 
1. นายนิพนธ์  ชำนาญ
2. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้างสูง 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  หมู่หัวนา
2. เด็กหญิงตวงผกา  เสมาเพชร
3. เด็กหญิงบุษยา  พลนิกาย
4. เด็กหญิงภาวิตรา  ประจำเมือง
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ผ่องสนาม
6. เด็กหญิงอาภาสิริ  นิลบรรพต
 
1. นายพฤกษา  เหล่าคุณค่า
2. นายสมาน  เวียงปฏิ
3. นางสุภาวดี  ทรายมูล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายณัชชา  ยศทะยิ่ง
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  คำมีภา
3. เด็กหญิงพรพิศ  บุญไชย
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ลิ้มตระกูล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรน้อย
6. เด็กหญิงอิศริยา  สมภูมิ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สีดาแจ่ม
2. นายสุบิน  นนทิจันทร์
3. นายเกริกฤทธิ์  เส่งมูล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  โอฐประไพ
2. เด็กหญิงชลิกา  แสนโคตร
3. เด็กหญิงนัฐยา  นุภา
 
1. นางวันเพ็ญ  กุลแพง
2. นายไตรรัตน์  กุลแพง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ขึ้งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สินโพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  หิรัญชาติ
2. นายสุธีย์  จันทร์มะโฮง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  แก้วยอด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาตมุณี
3. เด็กหญิงเกสร  ขาวเขียว
 
1. นางสมสมัย  พื้นผา
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แนวปราณีต
 
1. นางสาวสมจิตร  หิรัญชาติ
2. นายสุธีย์  จันทร์มะโฮง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  แคภูเขียว
2. เด็กชายฤกษ์ดี  ทองดีเวียง
 
1. นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว
2. นางเบญจพร  ตรงประสิทธิ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชนิศวรา  พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงชาริสา  พงษ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษาวงศ์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกรรวี  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดเอิ่ยม
3. เด็กหญิงเกวลี  สีสังข์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนชิต  โคตรเงิน
2. เด็กชายอิทธิ  ดำรงเชื้อ
 
1. นายพัชรพล  คำพิลา
2. นางสุรีรัตน์  พุทธรักษาพิทักษ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชาดา
2. เด็กหญิงศุทธินี  ลาภทวี
 
1. นายบุญร่วม  ผาจ้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทุมพร  หงษ์แปลง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา   ชอบมี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   หมู่วิเศษ
3. เด็กชายภานุพันธ์   นวดโอโล
 
1. นายทรงศิลป์พันธุ์   ชัยมีเขียว
2. นางสาววิไลวรรณ   เจริญวงษ์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายดวงฤทัย   กล้าสนาม
2. เด็กหญิงธนพร    บุตระเขียว
3. เด็กหญิงปนัดดา   ราษีสวย
 
1. นายเด่นชวาล   บุญเกื้อ
2. นางเพลินจิต   ไววิชา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงชาลี
2. เด็กชายนารายณ์  ชะลอยลำ
3. เด็กชายภราดร  เจริญไว
 
1. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
2. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายนที  ตุพิมาย
2. เด็กชายเสรี  งาคชสาร
 
1. นายธนากร  ศรีโฉม
2. นายสุธีย์  จันทร์มะโฮง
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงอัญญารินทร์  โพคาพาณิชย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พีระสงคราม
3. เด็กหญิงอุทุมพร  ชาอิน
 
1. นางธีลาลักษณ์  จินดาจำนงค์
2. นางสาวสุรดา  อาจนาวัง
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 1. เด็กชายพสุธร  แสงคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  เปี่ยมศิริ
 
1. นายบุญร่วม  ผาจ้ำ
2. นายวิเศษ  เภาอ่อน
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสระแต้ 1. เด็กหญิงชนันดา  นามบุญมา
2. เด็กหญิงมีนา  เสาวิชิต
3. เด็กหญิงสุปราณี  ชุมชัย
 
1. นายจิตราภรณ์  สาระมณี
2. นางภัทราพร  คนอุตส่าห์
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ภักดีกลาง
2. เด็กหญิงสุนิสา  บัวสำโรง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายสุพจน์  สมทิพย์
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญชู
2. เด็กหญิงวารีทิพย์  สาดมุณี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เย็นปัญญา
 
1. นางธีลาลักษณ์  จินดาจำนงค์
2. นางสาวสุรดา  อาจนาวัง
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษา
2. เด็กหญิงภารดา  เหมือนพันธ์
3. เด็กหญิงโชติกา  เปล่งศรี
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มะโรง
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์เรืองศรี
 
1. นางจงกล  ไกรวัน
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ภิรมไกรรักษ์
2. เด็กหญิงสุนิตา  วงษ์นามน
3. เด็กหญิงสุริตรา  ชำนาญ
 
1. นายธนากร  ศรีโฉม
2. นายสุธีย์  จันทร์มะโฮง
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มหาสงค์คราม
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  มั่นจิตร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปวารณา
 
168 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
 
1. MissGladys Fe  Doliente
 
169 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 1. เด็กหญิงสิรินยา  ยอดอินทร์
 
1. นางมัลลิกา  ขันตี
 
170 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  โยธี
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สีดาแจ่ม
 
171 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย
 
1. นางปราณี  เพชรล้ำ
 
172 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านฉนวน    
173 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวเจนจิรา   บุญพรัด
 
174 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  เกษาง้อง
 
1. นางจุฑาลักษณ์  หล้าเพชร
 
175 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. นางสาวพัชรินทร์  จันทาทุม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิคอนสาร
 
176 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ชุมนุมศิริวัฒน์
 
1. MissGladys Fe  Doliente
 
177 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ซาเฮียง
 
1. นายภาณุพงษ์  รอนยุทธ
 
178 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ตู้ภูมิ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำสีทา
3. เด็กชายนที  เต็มราษี
4. เด็กชายวรวุฒิ  หล้าเวียง
5. เด็กหญิงเกษมณี  ชีพอุบัติ
 
1. นางสาวนรินทร์พัทธ์  ท่างาม
 
179 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1. เด็กชายกิตติพงษ์   คำภีระ
 
1. นางมัจฉา  พัฒนภูมิชัย
 
180 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลิตา  โม่งน้อย
 
1. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุราณ
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กหญิงกุญญาณัฐ  ทานะกันท์
2. เด็กหญิงจิรัฎชญาภรณ์  ปราสนาม
3. เด็กหญิงชนิสรา  เอี้ยงสูง
4. เด็กชายภูธเนศ  ปราชนาม
5. นายศิริกาญน์  ปราสนาม
6. เด็กชายศุภกิจ  ชอบค้า
 
1. นายบรรพต  กาญจนสีมา
2. นายอำนาจ  สำราญ
3. นางสาวอุภาภรณ์  คำแพง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองรวก 1. เด็กชายกิตติชัย  รอบรู้
2. เด็กชายชัยนันท์  ธงศรี
3. เด็กชายชาญชล  ราษฎร์นิยม
4. เด็กชายพินิจนันท์  เถาสิม
5. เด็กชายสุรพงษ์  รินทา
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  นาคนทรง
7. เด็กชายเดชณรงค์  มาเดช
8. เด็กชายโชติชวาล  อู่ทรัพย์
 
1. นายธงชัย  ยิ้มประเสริฐ
2. นายมนัส  ฝักไฝ่
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. นายชญานนท์  บุราคร
2. นายชาตรี  พึ่งผลพฤาษ์
3. นายดุสิต  จ่ารัตน์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  เพชรภักดี
5. นายพงศ์ศิริ  แจ้งบ้าน
6. เด็กชายวรพล  สีบานเย็น
7. เด็กชายวัชรพงษ์  สีบานเย็น
8. เด็กชายสมรักษ์  สมศักดิ์
 
1. นายชัยร้ตน์  แสนโคตร
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
3. นายอนันต์  นาคดิลก
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ประภาษี
2. เด็กชายจักรพงษ์  อ่อนอุทัย
3. นางสาวณัฐริกา  ศรีมงคล
4. นายธีรวัฒน์  ปรีดีวงษ์
5. นางสาวนิตยา  ศรีหริ่ง
6. นางสาวพัชรินทร์  จันทาทุม
7. นางสาวศิริลักษณ์  สวดสม
8. นายสิทธิผล  ประจนกล้า
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดเทสัง
10. นายอภิชัย  บุญที
 
1. นางชนาภา  มุ่งจันทึก
2. นายพัฒนพงศ์  มุ่งจันทึก
3. นางราตรี  ทักโม้
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านฉนวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาเก่าน้อย
2. เด็กชายชนัฐติพงษ์  ส่วนเสมอ
3. เด็กหญิงชลธิชา  หลงนาม
4. เด็กหญิงนิ่ง  คิดประทุม
5. เด็กหญิงลลิตา  ถาชัยภูมิ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  คงโนนกอก
7. เด็กหญิงเจนธีรา  คงนมนาน
8. เด็กชายเหมรัตน์  ดุริยางค์เสนาะ
 
1. นางจุรีพร  มิถาลา
2. นางสาวรวงทอง  คำนกขุ้ม
3. นายวีรนนท์  ดนเสมอ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมหลง
2. เด็กชายดวงชีวัน  จันดีเขียว
3. เด็กหญิงนันทน์ญมน  พูนผม
4. เด็กหญิงพัชรี  ปิ่นสุวรรณ
5. เด็กหญิงภควดี  พลเดช
 
1. นางสาวจตุพร  นิ่มสนิท
2. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  กชวงษ์
2. เด็กหญิงกฤศนรัตน์  วิสาหาญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ต่อสกุล
 
1. นางนางไพรประนอม  ประดับเพชร
2. นางบุญเสริม  นวดโอโล
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา    
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กหญิงณัฐิกา  นามจริง
2. เด็กหญิงยุวดี  แสนว้าน
3. เด็กหญิงสไบเงิน  บำรุงด้วง
 
1. นางพรชนก   ชาติสุภาพ
2. นางศิริพร  ไชยทองศรี
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สงบุญนาค
2. เด็กชายไวทยา  ชัยไธสง
 
1. นางกิจจา  ชีวยะพันธ์
2. นางศิริพร  มุทาพร
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ประเสริฐไทย
2. เด็กหญิงรัฐกาญจน์  พ้นสมุทร
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นางสาวอัญชลี  บัวโคกรัง
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหล่าผง
2. เด็กหญิงอารียา  เตี๋ยอำนวยชัย
 
1. นายฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์
2. นายชาญวิทย์  ทองนาค
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายอัฐโชติ  เวทศักดิ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ก้อนมณี
 
1. นางวนิดา  จันทร์ศรี
2. นายสุรพงษ์  นิ่มสนิท
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงปิยดา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทิพมาศนานนท์
 
1. นางชุติพร  จะชาลี
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงปราณิษา  อ่อนวิเศษ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทะดี
 
1. นางรัตติกร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวเพ็ญประภา  ประทุมไทย
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงเยาวนิตย์  สุดศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฦาชา
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดงพอง 1. เด็กชายกฤตย์  หงษาแก้ว
 
1. นายณัฏฐพล  ไคขุนทด
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายเลิศฤทธิ์  เลิศคอนสาร
 
1. นางอภิรักษ์  สมานมิตร
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พลแสน
 
1. นางวีณา  จะชาลี
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  อินกนทา
 
1. นางอุทัยวรรณ  สืบนุการวัฒนา
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กชายธนพล  หนุนคง
 
1. นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสมบัติ
 
1. นางสมนึก  จันทรภา
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนพรัตน์  แดนวงศ์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภูมิชัย
2. เด็กชายวีรภัทร  วิจิตรจันทร์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลคำ
 
1. นางชัชฎาพร  ภารา
2. นายดวงดี  ภารา
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง    
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนรินทร์  กองภูเขียว
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ชำนาญ
 
1. นายมานิต  ไพรสิงห์
2. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 1. เด็กชายยุทธนา  โครตประทุม
2. เด็กหญิงสิรีธร  แซ่ภู่
 
1. นางสาวมณี  แซ่ภู่
2. นายมานิตย์  สงวนนาม
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรหมเมตตา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไทยอ่อน
 
1. นางมัลลิกา  แก้วคำ
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พวกดอนเค็ง
2. เด็กหญิงนริศรา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จิตเทา
4. เด็กหญิงพรริตา  รอดทอง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชำนาญ
6. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  วงษ์ตา
7. เด็กหญิงเพาพะงา  ชำนาญ
 
1. นางธัญรัศม์  แก้วไพฑูรย์
2. นางพันทิพา  ผลสนอง
3. นางอรทัย  ธงพุทธ
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสนาพล
3. เด็กชายเกรียงไกร  พลเยี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  ฦาชา
2. นางธัญญ์รวี  อธินนท์ศิริสุข
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  น้อยแก้ว
2. เด็กหญิงชไมพร  บุญนำ
3. เด็กหญิงสายพิณ  สู่หญ้านาง
 
1. นางชนาภา  มุ่งจันทึก
2. นายสุบิน  ต่อศรี
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์    
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กชายนิกร  จำบัวขาว
2. เด็กชายภูคิด  พรมอ่อน
3. เด็กชายสุภกิณห์  กิ่งสีเสียด
 
1. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
2. นางสุภรณ์  กางการ
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์    
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำแข
2. เด็กชายมานะ  ลาภปรากฏ
3. เด็กชายวิรัตน์  เพียรชัยสงค์
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายณเรนท์ฤทธิ์  บุญคล้าย
2. เด็กชายภูมินทร์  เรียมรอง
3. เด็กชายเกรียงไกร  พรหมสาเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นายอรุณี  แสนลี
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)    
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 1. เด็กหญิงทักษะอร  หนูบุญ
2. เด็กชายสุชาตรีย์  นิสาทอง
3. เด็กหญิงเมธินี  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวมณี  แซ่ภู่
2. นางเกล็ดแก้ว  ชัยภักดี
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กชายธนวัฒน์  กองจวง
2. เด็กชายสิทธิพร  พันเนียม
 
1. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
2. นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ตู้ประเสริฐ
 
1. นายธวัช  ภูมิคอนสาร
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา    
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองเทพ
2. เด็กชายธัชศวิน  เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  บัวเมืองเพีย
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
224 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กชายสิทธิพล  ต่อพล
2. เด็กชายอภิเดช  รุณสำโรง
3. เด็กชายอัครเดช  สาชะนะ
 
1. นางสมนึก  จันทรภา
2. นางสุดาทิพย์  ยอดสละ
 
225 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โทเมือง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โทเมือง
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เรียวชัยภูมิ
 
1. นางสมนึก  จันทรภา
2. นางสุดาทิพย์  ยอดสละ
 
226 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายภูมิรินทร์  ญาตินิยม
2. เด็กชายวิชิต  ธรรมนาม
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
227 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สีกงเหนือ
 
1. นายธวัช  ภูมิคอนสาร
 
228 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสุธิดา  ตามา
 
1. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
229 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กหญิงศุภจิรา  ลิมี
 
1. นางพรรณอร  พระรักษา
 
230 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)    
231 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสอนทา
 
1. นางบุษญากรณ์  ทันเขิม
 
232 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงศุภจิรา  ลิมี
 
1. นางพรรณอร   พระรักษา
 
233 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแดงสว่าง    
234 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชลธาร  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผานาค
3. เด็กหญิงตวงพร  โคกท่า
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
5. เด็กหญิงวรดา  ชำนาญ
6. เด็กหญิงสุภาพร  รักษาภักดี
 
1. นางชัชฎาพร  ภารา
2. นายดวงดี  ภารา
3. นายมานิต  ไพรสิงห์
 
235 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สัมฤทธิ์
 
1. นายดวงดี  ภารา
 
236 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายวรเชษฐ์  จันทร์ขามป้อม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สู่โนนทอง
 
237 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม    
238 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงนิ่่มนวล  หมื่นยุทธ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ครองปัญญา
4. เด็กหญิงอารยา  พิมพ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงไอรดา  นาดอน
 
1. นางชุติมา  เวทศักดิ์
2. นางสมนึก  จันทรภา
3. นางสุดาทิพย์  ยอดสละ
 
239 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ประภากรแก้วรัตน์
 
1. นางเทพนารี  คงอุ่น
 
240 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายธนัช  คำคง
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ลีภูเขียว
3. เด็กชายภูวนัย  นิจประทุม
 
1. นางสาวนิตยาพร  สุขี
2. นางอรอนงค์  พลดงนอก
 
241 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุขขุนทด
2. เด็กหญิงอภิษฎา  สีดาห้าว
3. เด็กชายอมรเทพ  ณ ลำปาง
 
1. นางชลธิชา  สร่างหญ้านาง
2. นางบุญนาค  แจ้งคำ