งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.1-ป.3 000030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายมานพ    ปัทมปราณี
1. นายมานพ    ปัทมปราณี
2 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายศิริศักดิ์    นิลพงษ์
1. นางวรรณี    วิชัยระหัด
3 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายมานพ    ปัทมปราณี
1. นายมานะ    ปัทมปราณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................