สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 0 0 0 0 0
2 ภูมิวิทยา 0 0 0 0 0
3 เนรมิตศึกษา 0 0 0 0 0
4 บ้านหนองคู 0 0 0 0 0
5 บ้านโนนงิ้วงาม 0 0 0 0 0
6 ศรีแก้งคร้อ 0 0 0 0 0
7 ชุมชนห้วยยาง 0 0 0 0 0
8 บ้านแดงสว่าง 0 0 0 0 0
9 บ้านหนองหล่มคลองเตย 0 0 0 0 0
10 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0
11 เกษตรศิลปวิทยา 0 0 0 0 0
12 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 0 0 0 0 0
13 บ้านคอนสาร 0 0 0 0 0
14 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
15 บ้านนาแก 0 0 0 0 0
16 บ้านโนนดินจี่ 0 0 0 0 0
17 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 0 0 0 0 0
18 บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 0 0 0 0 0
19 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0 0 0
20 บ้านเก่าวิทยานุกูล 0 0 0 0 0
21 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 0 0 0 0 0
22 บ้านซำมูลนาก 0 0 0 0 0
23 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0
24 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
25 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 0 0 0 0
26 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
27 บ้านเมืองกลางวิทยา 0 0 0 0 0
28 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 0
29 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 0 0 0
30 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 0
31 บ้านโนนสาทร 0 0 0 0 0
32 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 0 0 0 0 0
33 โนนเสลาประสาทวิทย์ 0 0 0 0 0
34 ชัยชุมพลวิทยา 0 0 0 0 0
35 ชุมชนแท่นประจัน 0 0 0 0 0
36 บ้านฉนวน 0 0 0 0 0
37 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0
38 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
39 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0
40 บ้านหนองกุงใหม่ 0 0 0 0 0
41 บ้านหนองรวก 0 0 0 0 0
42 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 0
43 บ้านหลุบคา 0 0 0 0 0
44 อนุบาลบ้านทับทิม 0 0 0 0 0
45 คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0
46 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0
47 บึงมะนาววิทยา 0 0 0 0 0
48 บ้านกุดแดง 0 0 0 0 0
49 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 0
50 บ้านดงบัง 0 0 0 0 0
51 บ้านดงพอง 0 0 0 0 0
52 บ้านดงเมย 0 0 0 0 0
53 บ้านตาดรินทอง 0 0 0 0 0
54 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 0 0 0 0 0
55 บ้านนาสีดา 0 0 0 0 0
56 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0
57 บ้านม่วง 0 0 0 0 0
58 บ้านสระแต้ 0 0 0 0 0
59 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 0
60 บ้านหนองบัว(เกษตรฯ) 0 0 0 0 0
61 บ้านหนองผักหลอด 0 0 0 0 0
62 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0
63 บ้านหนองแกหนองโน 0 0 0 0 0
64 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 0
65 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0
66 บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 0 0 0 0 0
67 บ้านห้างสูง 0 0 0 0 0
68 บ้านเขวา 0 0 0 0 0
69 บ้านเซียมป่าหม้อ 0 0 0 0 0
70 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 0 0 0 0 0
71 บ้านเรือ 0 0 0 0 0
72 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0
73 บ้านโจดโนนข่า 0 0 0 0 0
74 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 0
75 บ้านโนนเห็ดไคล 0 0 0 0 0
76 บ้านโปร่ง 0 0 0 0 0
77 ศาลาสามัคคี 0 0 0 0 0
78 สระโพนทอง 0 0 0 0 0
79 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 0
80 เพชรราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0
81 โนนศิลาเหล่าเกษตร 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0