หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000075 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 3 2 2
2 000202 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0
3 000071 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1 5 2
4 000105 โรงเรียนฉิมพลีมา 0 0 0
5 000146 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 2 4 3
6 000067 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 0 0
7 000120 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 5 10 7
8 000038 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 0 0 0
9 000034 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 1 2 2
10 000182 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 14 30 23
11 000265 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 7 15 11
12 000148 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 2 3 3
13 000023 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 1 1 1
14 000011 โรงเรียนบุปผาราม 0 0 0
15 000016 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
16 000070 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0
17 000111 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 0 0 0
18 000084 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
19 000104 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0
20 000123 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 0 0 0
21 000005 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 0
22 000237 โรงเรียนบ้านกุดแคน 0 0 0
23 000082 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1 0 0
24 000080 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 0 0 0
25 000189 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 4 8 6
26 000221 โรงเรียนบ้านก่าน 0 0 0
27 000004 โรงเรียนบ้านขามป้อม 1 10 1
28 000155 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 0 0 0
29 000233 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
30 000230 โรงเรียนบ้านคอนสาร 5 9 7
31 000024 โรงเรียนบ้านจมื่น 0 0 0
32 000052 โรงเรียนบ้านฉนวน 2 8 3
33 000101 โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 0 0 0
34 000210 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 3 9 5
35 000234 โรงเรียนบ้านดงกลาง 0 0 0
36 000203 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 0 0 0
37 000240 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 5 1
38 000195 โรงเรียนบ้านดงพอง 1 1 1
39 000106 โรงเรียนบ้านดงเมย 1 6 3
40 000235 โรงเรียนบ้านดงใต้ 0 0 0
41 000039 โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 0 0 0
42 000143 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0
43 000072 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 0 0 0
44 000142 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0
45 000066 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
46 000160 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0
47 000264 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 0 0 0
48 000170 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 0 0 0
49 000095 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0
50 000103 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0
51 000174 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0
52 000042 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 0 0
53 000179 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 0 0 0
54 000089 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1 3 2
55 000158 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 0 0 0
56 000062 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 0 0 0
57 000063 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0
58 000191 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0
59 000249 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 0 0 0
60 000255 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 5 14 6
61 000035 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 1 1
62 000053 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 0 0 0
63 000190 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 0 0 0
64 000188 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0
65 000238 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 0 0 0
66 000252 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0
67 000086 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 4 2
68 000192 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 0 0 0
69 000152 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
70 000242 โรงเรียนบ้านนาบัว 0 0 0
71 000159 โรงเรียนบ้านนายม 0 0 0
72 000074 โรงเรียนบ้านนาล้อม 0 0 0
73 000246 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 0 0 0
74 000054 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0
75 000019 โรงเรียนบ้านนาสีดา 1 0 0
76 000097 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0
77 000196 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 4 7 7
78 000093 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 0 0 0
79 000244 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 0 0 0
80 000197 โรงเรียนบ้านนาแก 5 15 8
81 000041 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0
82 000256 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 0 0 0
83 000232 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0
84 000247 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0
85 000245 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 0 0 0
86 000028 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 1
87 000015 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 2 3 3
88 000270 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 0 0 0
89 000268 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 0 0 0
90 000269 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 0 0 0
91 000088 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 0 0 0
92 000032 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 0 0
93 000122 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0
94 000049 โรงเรียนบ้านพีพวย 0 0 0
95 000079 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 0
96 000225 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 0 0 0
97 000149 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
98 000127 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 0 0 0
99 000241 โรงเรียนบ้านม่วง 1 2 1
100 000187 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 0 0 0
101 000003 โรงเรียนบ้านระหัด 0 0 0
102 000092 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0
103 000060 โรงเรียนบ้านวังม่วง 3 5 4
104 000145 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
105 000007 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 0 0 0
106 000186 โรงเรียนบ้านสระแต้ 1 3 2
107 000068 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 0 0 0
108 000156 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 0
109 000147 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า 0 0 0
110 000064 โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 2 22 7
111 000059 โรงเรียนบ้านสารจอด 0 0 0
112 000065 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 0 0 0
113 000128 โรงเรียนบ้านสีปลาด 0 0 0
114 000048 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 14 6
115 000031 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 0 0
116 000073 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
117 000087 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 2 3 2
118 000113 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
119 000206 โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 0 0 0
120 000051 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 4 5 5
121 000126 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 0 0 0
122 000090 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
123 000167 โรงเรียนบ้านหนองคู 11 89 31
124 000047 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 0
125 000109 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1 1 1
126 000209 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 0 0 0
127 000171 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 0 0 0
128 000100 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 9 5
129 000236 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 0 0 0
130 000154 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
131 000018 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรฯ) 1 3 2
132 000124 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 0 0 0
133 000085 โรงเรียนบ้านหนองปลา 0 0 0
134 000222 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0
135 000069 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 0 0 0
136 000153 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1 1 1
137 000216 โรงเรียนบ้านหนองพอก 0 0 0
138 000173 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 0 0 0
139 000176 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0
140 000198 โรงเรียนบ้านหนองรวก 2 11 4
141 000217 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 0 0 0
142 000116 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
143 000215 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
144 000211 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 0 0 0
145 000132 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0
146 000220 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
147 000257 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0
148 000266 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 6 8 7
149 000258 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 0 0 0
150 000140 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 20 5
151 000168 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0 0 0
152 000214 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1 1 1
153 000098 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 3 2
154 000056 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 0 0 0
155 000036 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
156 000025 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 40 5
157 000144 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 0 0 0
158 000138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 14 9
159 000180 โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 1 2 1
160 000184 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 0 0 0
161 000207 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 0
162 000057 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 0 0 0
163 000058 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 8 5
164 000199 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 2 1 1
165 000081 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 0 0 0
166 000185 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
167 000020 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0
168 000229 โรงเรียนบ้านหลุบคา 2 5 4
169 000164 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 0 0 0
170 000119 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 0 0 0
171 000130 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0 0 0
172 000022 โรงเรียนบ้านหัวโสก 0 0 0
173 000029 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0
174 000243 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 0 0 0
175 000161 โรงเรียนบ้านหินลาด 0 0 0
176 000141 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 0 0 0
177 000253 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0 0 0
178 000139 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 0 0 0
179 000055 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 0 0 0
180 000250 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 0 0 0
181 000251 โรงเรียนบ้านห้วยไห 0 0 0
182 000102 โรงเรียนบ้านห้างสูง 1 6 3
183 000175 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 4 8 7
184 000027 โรงเรียนบ้านเขวา 1 5 2
185 000177 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 1 1 1
186 000021 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 0 0 0
187 000030 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1 2 2
188 000008 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 3 37 11
189 000112 โรงเรียนบ้านเมืองคง 0 0 0
190 000076 โรงเรียนบ้านเรือ 1 1 1
191 000226 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 0 0 0
192 000163 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0
193 000224 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0
194 000091 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0
195 000205 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 0 0 0
196 000017 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 0 0 0
197 000118 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 3 2
198 000134 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 7 25 12
199 000178 โรงเรียนบ้านโคกกุง 0 0 0
200 000194 โรงเรียนบ้านโคกงาม 0 0 0
201 000239 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 0 0 0
202 000193 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
203 000061 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 7 5
204 000096 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 0 0 0
205 000200 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 3 6 5
206 000227 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 0 0 0
207 000263 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 0 0 0
208 000050 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 0 0 0
209 000166 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 1 1
210 000129 โรงเรียนบ้านโนนข่า 0 0 0
211 000213 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
212 000261 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 0 0 0
213 000151 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 0 0 0
214 000121 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
215 000026 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 0 0 0
216 000208 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 10 17 12
217 000033 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 3 2
218 000137 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 5 19 8
219 000114 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 0 0 0
220 000006 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0
221 000013 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
222 000260 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 9 1
223 000115 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 0 0 0
224 000172 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
225 000204 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อ) 0 0 0
226 000077 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 3 6 5
227 000083 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0
228 000014 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 0 0 0
229 000248 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 0 0 0
230 000040 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 3 28 10
231 000094 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
232 000012 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
233 000267 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 0 0 0
234 000010 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1 2 2
235 000259 โรงเรียนบ้านโนนโจด 0 0 0
236 000212 โรงเรียนบ้านโปร่ง 1 20 5
237 000181 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 0 0 0
238 000099 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 0 0 0
239 000110 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0
240 000046 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0
241 000044 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 0 0 0
242 000262 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 0 0 0
243 000228 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 0 0 0
244 000009 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0
245 000117 โรงเรียนภูมิวิทยา 14 77 25
246 000078 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
247 000183 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 9 15 12
248 000002 โรงเรียนศาลาสามัคคี 1 1 1
249 000045 โรงเรียนสระโพนทอง 1 3 2
250 000165 โรงเรียนสามสวนวิทยา 0 0 0
251 000043 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 0 0 0
252 000169 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 0
253 000125 โรงเรียนหนองเบนประภากร 0 0 0
254 000133 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 1 1 1
255 000218 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0
256 000201 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 0 0 0
257 000150 โรงเรียนหัวนานคร 0 0 0
258 000254 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) 0 0 0
259 000037 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 6 35 12
260 000136 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 12 29 21
261 000107 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1 1 1
262 000108 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
263 000219 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 0 0 0
264 000162 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 0 0 0
265 000223 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 10 3
266 000135 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 3 2 2
267 000131 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี 0 0 0
268 000157 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 0 0 0
269 000271 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 2 2 2
รวม 241 828 401
1229

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]