สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสุภัสสร  อัมภรัตน์
 
1. นางปาริชาติ  สรรพชัยยุทธ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวรินทร  จงศิริ
 
1. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกกร  พุ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงประภานิช  อยู่กลัด
 
1. นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ
2. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกัณญาวีร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางปาริชาติ  สรรพชัยยุทธ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปาลิตา  สีชมพู
 
1. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกนกกร  พุ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงประภานิช  อยู่กลัด
3. เด็กหญิงมนทกานต์  เกษศิริ
 
1. นางสมคิด  จิตรเอื้อตระกูล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติณณภพ  นีลวัฒนานนท์
 
1. นายวิรัตน์  อรรถสุรสีห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลิมปพนาทอง
 
1. นางพรรณราย  จงอยู่วัฒนา