สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายทีฆายุ  เดชครุฑ
 
1. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โมราลาย
 
1. นางอุดมรักษ์  เมืองช้าง
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายปราโมทย์  ฟักทอง
2. เด็กชายภราดร  เกิดศักดิ์
3. เด็กชายวิศรุต  กุศลา
 
1. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  จั่นหนู
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์บุญ
 
1. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสายทอง  รุ่งเรือง
 
1. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แตงศรี
3. เด็กชายอภิชน  โพธิ์รัง
 
1. นายวัฒนชน  เมืองช้าง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิธิกร  ใจเย็น
 
1. นายวัฒนชน  เมืองช้าง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  รองงาม
 
1. นายวัฒนชน  เมืองช้าง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรัสพร  ยิ้มจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บรรทัด
3. เด็กหญิงปภัสสร  สายสิงห์
 
1. นายสมศักดิ์  พิศรูป
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสาวอาภรณ์  วัดน้อย