สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลีจ๊น
 
1. นายรัชชานนท์  บุญดี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายวรธรรม  กลัดล้อม
 
1. นางสอิ้ง  มีเผ่า
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  โตยะบุตร
 
1. นางสอิ้ง  มีเผ่า
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงจินตนา  เนียมจำนงค์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ยิ้มจันทร์
3. เด็กหญิงธิดา  ยิ้มจันทร์
 
1. นายโกมล  เรียนทับ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงดุริยนาฎ  ชี้แจง
2. เด็กหญิงสุภาษิต  โชคบัณฑิต
 
1. นายนันทพร  วงษ์คล้าย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายทัศนพล  รุจิกลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขประเสริฐ
 
1. นายนันทพร  วงษ์คล้าย