สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  มันอาษา
 
1. นายรัชชานนท์  บุญดี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายศุภกร  ภักภูมินทร์
 
1. นายโกมล  เรียนทับ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  สุขสำราญ
 
1. นายประคอง  จันเงิน
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญชัย  ยิ้มจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พัฒนพันธ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  รักษ์อารมณ์
 
1. นางชรกร  ทองนาค
2. นายประคอง  จันเงิน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิทยารันต์  ทองดีมีสี
2. เด็กหญิงสุชาดา  โตยะบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลีจีน
 
1. นางศรีเกษม  ยอดดำเนิน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวทอง
2. เด็กหญิงจันทิมา  รอบรู้
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบรู้
 
1. นางศรีเกษม  ยอดดำเนิน
2. นางสอิ้ง  มีเผ่า
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองสุข
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงช้าง
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ปลีจัน
 
1. นางชรกร  ทองนาค
2. นางวัชรียา  บุญดี