สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบุญ
 
1. นางละออ  กองรส
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  ศรีคำผ่อง
2. เด็กชายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  บินชัย
 
1. นางละออ  กองรส
2. นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  ด้วงช้าง
2. เด็กหญิงสุทิศา  โสมนัสแสง
3. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แก้วศรี
 
1. นางประยงค์  พลโคต
2. นางละออ  กองรส