สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายศิศราภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุขสังข์วงศ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 25 1. เด็กหญิงมยุรา  แสงมะณี
2. เด็กชายรัชชานนท์  สามเพชรเจริญ
 
1. นางสุนันท์  วงศ์พิพันธ์
2. นางสาวอรวรรณ  กาบเครือ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80.4 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสำราญ
 
1. นางสุกัญญา  พรธันยพงศ์