สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมา
 
1. นางกำไร  วัดเมือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปัทมพร  หมื่นใจมั่น
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองมั่น
 
1. นายชัยวัฒน์  สมประสงค์
2. นางธารารัตน์  อิ่มน้อย