สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปานจนา  วีระพงษ์
 
1. นางมะลิ  บางจั่น
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงชีวาพร  สังข์เรือง
 
1. นางศรัณยา  สว่างพร้อม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  จินดาเพชร
2. เด็กชายจักรกฤษ  สอาดศรี
3. เด็กหญิงจันจิรา  เขตชาลี
4. เด็กหญิงชไมพร  เพิงสงเคราะห์
5. เด็กหญิงนุชนารถ  พุ่มเจริญ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองเนียม
 
1. นางพัทธ์ธีรา  กรัตนุถะ
2. นางพัทร์ธีรา  กรัตนุถะ
3. นางราตรี  ปล้องมาก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เสระภูมิ
3. เด็กชายสุทธิราช  จันทะวงษ์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  กรัตนุถะ
2. นางราตรี  ปล้องมาก
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 1. เด็กชายธนนันท์  ยอดเกิด
2. เด็กชายประดิพัทธิ์  สงวนพันธ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ด้วงเงิน
 
1. นางสาวกมลวัทน์  สีแตง
2. นายนิพนธ์  ไกรแสง
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายวินัย  แม่นหมาย
 
1. นายนิพนธ์  ไกรแสง