สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนปากดี
 
1. นางทิพวรรณ  มีผิว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  รอดหลง
 
1. นางนิภาวรรณ  อินทโน
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายพงศกร  เลิศวิริยะ
 
1. นางทิพวรรณ  มีผิว
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญดอนไพร
2. เด็กชายวิทวัส  อ่อนน้อม
 
1. นางทิพวรรณ  มีผิว
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพาณี  รอดย้อย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายกิตติภัทร  โอฬารฤทธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ร้อยสี
 
1. นายดาวเรือง  เกตุน้อย
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับบุรี
 
1. นางสุภาณี  หมอกมาก
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ทับเปีย
 
1. นายทองใบ  เลี้ยงหล่ำ
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดหลง
 
1. นายทองใบ  เลี้ยงหล่ำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงนันทินีพร  ศักดิ์ทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงระวีพร  ชนะกิจพิทักษ์กุล
 
1. นายนรงค์  พงษ์พานิช
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางพาณี  รอดย้อย
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กชายธนกฤต  รุ่งวัฒนพัฒน์
2. เด็กชายธนภัทร  แสงอ่อน
3. เด็กชายธนภัทร  สาครชาติ
 
1. นางพรทิพย์  พลนิกร
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 31 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงช่อศุภา  บุญชู
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ดวงดี
 
1. นางพรทิพย์  พลนิกร