สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนปากดี
 
1. นางทิพวรรณ  มีผิว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  รอดหลง
 
1. นางนิภาวรรณ  อินทโน
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดหลง
 
1. นายทองใบ  เลี้ยงหล่ำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงนันทินีพร  ศักดิ์ทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงระวีพร  ชนะกิจพิทักษ์กุล
 
1. นายนรงค์  พงษ์พานิช
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กชายธนกฤต  รุ่งวัฒนพัฒน์
2. เด็กชายธนภัทร  แสงอ่อน
3. เด็กชายธนภัทร  สาครชาติ
 
1. นางพรทิพย์  พลนิกร
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 31 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงช่อศุภา  บุญชู
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ดวงดี
 
1. นางพรทิพย์  พลนิกร