สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหอระฆัง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 22 1. เด็กหญิงมลรฎา  พุทธัง
2. เด็กชายศุภกร  ส่องแสง
3. เด็กชายอาภากร  หรุ่มรื่น
 
1. นายชูชาติ  พารีสอน
2. นางสาวลักขณา   ด้วงกลัด