สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายธุวพัส   จิวรพันธ์
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจันทิมา  รอดย้อย
 
1. นางนฤมล  รอดดี
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มีวงษ์
2. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิปิยภัทร
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิปิยภัทร
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  เกษถนอม
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  บุตรสะ
3. เด็กหญิงศศิธร  นุชอยู่
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกอร  ชมมะลิ
2. เด็กหญิงมันตา  อินสิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  รอดย้อย
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายกฤติภูมิ  เทียนงาม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจียมพลับ
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุศกร  ช้ำเกตุ
2. เด็กหญิงมันตา  อินสิน
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกอร  ชมมะลิ
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทนา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมสุข
3. เด็กหญิงสมสมัย  ยอดดำเนิน
 
1. นางฐิติยา  อิงควระ
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8    
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  รอดย้อย
2. เด็กหญิงชุติมา  สงทิม
 
1. นางวรรณา  รอดย้อย
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทนา
2. เด็กหญิงรุจิพร  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  มหาวัน
 
1. นางนฤมล  รอดดี
 
14 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชญา  ชูมก
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
15 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรียานุช  ยอดดำเนิน
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มทอง
2. เด็กชายชนะพล  ใจกองละ
3. เด็กหญิงวันนิสา  ช้ำเกตุ
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 -    
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  หมื่นกล้า
 
1. นางสาวบุบผา  พ่วงพุ่ม