สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายธุวพัส   จิวรพันธ์
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจันทิมา  รอดย้อย
 
1. นางนฤมล  รอดดี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิปิยภัทร
 
1. นางปาณิสรา  ปิ่นเงิน
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทนา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมสุข
3. เด็กหญิงสมสมัย  ยอดดำเนิน
 
1. นางฐิติยา  อิงควระ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มทอง
2. เด็กชายชนะพล  ใจกองละ
3. เด็กหญิงวันนิสา  ช้ำเกตุ
 
1. นางมาลีวรรณ  บุญใส