สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมพันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ไล้สมุทร
 
1. นางอุษา  ขุมเงิน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายทินกร  เถื่อนบุญ
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  ไทยเขียว
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรุฒ  ไวว่อง
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 22 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำปาน
 
1. นางจำเนียน  กลัดสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พรมห์มิ
 
1. นางสุภวรรณ  เดชมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 12 1. เด็กชายฐิตินันท์  ทับบุรี
2. เด็กหญิงศศิธร  ไทยสวัสดิ์
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ล่าต้า
2. นางอรุณ  สุขรักษ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวรรณดี  จันชื่น
 
1. นายสุนทร  น้อยสุข
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงปัทมา  เรืองเดช
 
1. นายมนตรี  กลัดสุข
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กชายธเนศ  ภู่ปรางค์
2. เด็กหญิงวรรณิภาภรณ์  สกุลงาม
 
1. นายสุนทร  น้อยสุข
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เงินกลั่น
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ล่าต้า
3. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีชมภู
 
1. นางพรพักตร์  หิรัญบุณยพงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจตสุภา  ภู่ปรางค์
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ล่าต้า
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลัดสุข
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ล่าต้า
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรณ  ป้อมศิลา
2. เด็กหญิงอรัญญา  สมหวัง
 
1. นางทวีพร  พุ่มมูล
2. นางวันเพ็ญ  ไทยเขียว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  แก่นมั่น
2. เด็กหญิงวรรณษา  โยลัย
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
2. นางวันเพ็ญ  ไทยเขียว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เกตุดี
 
1. นางสาวทวีพร  พุ่มมูล
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  พุ่มมูล
2. เด็กหญิงกสิณา  เข็มอ่อน
3. เด็กชายชัยศรี  คนตรง
 
1. นางเพ็นนี  ขำปาน
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กชายบัญญวัต  ภู่ปรางค์
2. เด็กชายรวิพร  ม่วงแก้ว
3. เด็กหญิงศลิษา  อินทโชติ
 
1. นางเพ็นนี  ขำปาน