สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพร้าว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มากลี
2. เด็กชายนนทวัช  พรรญราช
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อุบลบาน
 
1. นายณรงค์  รอดแก้ว
2. นางสาววรรณิสา   วงษ์ไร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 25 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  น้ำจันทร์
2. เด็กชายภานุพงศ์  อรุณรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ยอดเกิด
2. นางสาววรรณิสา   วงษ์ไร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนาพร  มรสุม
2. เด็กหญิงธัญธร  ชัยอุดม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รักศรี
 
1. นางนวลนภา  เนียมปูน
2. นายเดชา  บุญปลูก
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5