สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมหรุ่น
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดีนอก
 
1. นางสาววิภา  บำเรอจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายจัสมันทร์   อ่ำศรี
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สินดี
3. เด็กหญิงเกตุมณี   บุญเขียว
 
1. นางสาววิภา  บำเรอจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนทกานต์  สุวรรณวงค์
2. เด็กหญิงรุ้งระวี  สะยะบุตร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  สะยะบุตร์
 
1. นายทวีศักดิ์  ทับเงิน
2. นายมนัส  พิบูลย์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายสุทธิกิตต์  สงวนเกียรติ
 
1. นายทวีศักดิ์  ทับเงิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทนา  ยาพัด
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  พ่วงอินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 10 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สวัสดี
2. เด็กชายมงคล  ฟากวิลัย
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สุขอู๊ด
 
1. นายวิภา  บำเรอจิตร
2. นางสาวอนุสรา  ขุนคล้าย