สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมหรุ่น
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทองดีนอก
 
1. นางสาววิภา  บำเรอจิตร
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทนา  ยาพัด
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  พ่วงอินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  แตงทอง