สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงณัฐพร  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  กลิ่นคุ้ม
 
1. นางศรีจันทร์  จำรัส
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มากลี
3. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์นารายณ์
 
1. นางประนอม  ช่างบรรจบ
2. นางสำรวย  อนุสิฏฐกุล