สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายศุภโชค  พรหมบาง
 
1. นางนริศรา  คล้ายจันทร์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อันปันส์
2. เด็กชายสิรเดช  จะเชนรัมย์
3. เด็กหญิงอนุตรา  อิ่มทรัพย์
 
1. นางนริศรา  คล้ายจันทร์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กชายนัทธพงษ์  คล้ายคลึ่ง
2. เด็กชายวัชรินทร์  ลอคำ
 
1. นางสาววนาลี  แสงอรุณ
2. นางวรกร  สุขเจริญ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนนภ  สุขเจริญ
2. เด็กชายภัทรพล  อ่วมสอาด
 
1. นางวรกร  สุขเจริญ