สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอดิศร  คุ้มกอง
 
1. นางลัดดา  อินนา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภกร  แสนวิเศษ
 
1. นายบุญเนือง  อินนา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริยากร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่เล้า
 
1. นายศิริ  อินทร์แสง
2. นายสมนึก  เกตุศิริ