สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  อยู่สำลี
 
1. นางวลัยพร  พรสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อยู่สำลี
 
1. นางวลัยพร  พรสวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญเมือง
2. เด็กชายวงศธกร  จวนชัยนาท
 
1. นางกัลยา  บุญเมือง
2. นางสุวาณี  ใหญ่แจ่ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  คล้ายจันทร์
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุธรรม
 
1. นางกัลยา  บุญเมือง
2. นางสมใจ  แป้นขำ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  แสงนุ่ม
 
1. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพร  กล่ำเครือ
 
1. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
7 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมัลลิกา  หนูไทย
 
1. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
8 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์เจริญ
 
1. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
9 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาลี
 
1. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
10 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินห์นิภา  คล้ายจันทร์
2. เด็กชายจิรายุส  สุขสำราญ
3. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุธรรม
4. เด็กชายธินภัทร  เสือคง
5. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์เจริญ
6. เด็กชายภูริทัต  ใจซื่อ
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ยะวงศ์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาลี
 
1. นางยุพิน  ศรีวสุธากุล
2. นายสุภาพ  พิมพ์แก้ว
3. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  แป้นขำ
 
1. นางอารุณ  แพร่หลาย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อยู่กลัด
2. เด็กชายธนพล  กล่ำเครือ
3. เด็กชายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี
 
1. นางยุพิน  ศรีวสุธากุล
2. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปารมี  สิงห์วงษ์ษา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาลี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ธูปบูชา
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ปานยอด
5. เด็กหญิงสโรชา  อยู่สงค์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  ต่ายนิล
 
1. นางยุพิน  ศรีวสุธากุล
2. นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงวาสิตา  ผลสวรรค์
 
1. นางอารุณ  แพร่หลาย
2. นายไสว  บุญเมือง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  อ่อนสำลี
 
1. นางวลัยพร  พรสวัสดิ์
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัฐมพร  ฐิติถามวัด
 
1. นางจำเนียน  เก่งการเรือ
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายจอมพล  ชุ่มมา
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ปานยอด
3. เด็กชายชัยกร  เกิดพิทักษ์
 
1. นางจำเนียน  เก่งการเรือ
2. นางสาวสุภาวดี  บุญแพ