สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  มาโต
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เกตุนวม
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนาภา  ไข่นิล
 
1. นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธรรมรัฐ  ศรีทอง
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุทา
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  หลวงวิชัย
2. เด็กชายธรรมรัฐ  ศรีทอง
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
2. นายสมปอง  คำสงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นิ่มยัง
2. เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณ์
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงปานตะวัน  อิตถา
2. เด็กชายพัชรพล  อำนวยสาร
 
1. นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงหิรัญญา  บ่วงเพ็ชร์
 
1. นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภสร  ไข่นิล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูศรี
 
1. นางกล่อมจิตร  ธีรภัทร์ศรัทธา
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภา  ฤทธิโสด
2. เด็กหญิงวนิสา  จันทร์เปรม
 
1. นางนวลรัตน์  ม่วงพุ่ม