สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ากระแส สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรโตศรี
 
1. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ในเสนา
 
1. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ฉุนหอม
 
1. นายเอกพงษ์  กันอ่ำ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพลอย  เกิดพิทักษ์
2. เด็กชายอรุณรัตน์  เกิดม่วง
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ปลี
 
1. นางอุมากร  รื่นฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกรกนก  ผิวเงินยวง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  แตงเข็ม
3. เด็กชายอัฐพล  ปลั่งดี
 
1. นาย เอกพงษ์   กันอ่ำ
2. นางอุมากร  รื่นฤทธิ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายทินภัทร  แก้วมโหสถ
 
1. นายภูมินทร์  ศรีฉ่ำ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบุญสิตา  อ่อนศรี
2. เด็กชายโชคทวี  น้อยมณี
 
1. นางสาวสุนทรี  ไทยเขียว
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐการุณ  ทุมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเกศกนก  เอี่ยมจุ้ย
 
1. นางสาวสุนทรี  ไทยเขียว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  วัดเข่ง
3. เด็กหญิงสุธนี  บุญเจริญสุขพิศาล
 
1. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรกนก  ผิวเงินยวง
2. เด็กหญิงภัทรธิรา  แตงเข็ม
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ในเสนา
 
1. นายภูมินทร์  ศรีฉ่ำ
2. นางวรรณา  เตชะกฤชธีรพงศ์