สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสรัลพร  บุญยิ้ม
 
1. นางน้ำทิพย์  นิวรณุสิต
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปิยพร  พุ่มพวง
 
1. นายสมยศ  ทับโพธิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดดำเนิน
 
1. นางพรรณรุจี  สร้อยทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายกชกร  นามเจริญ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  รอดย้อย
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สีสด