สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงกัลธิชา  บุญชื่น
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกานดา  อำพันธ์
 
1. นางสมบุญ  คำรอด
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  น้ำว้า
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  แสนนาใต้
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  พวงสายหยุด
2. เด็กชายภูมิพิทักษ์  ม่วงทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพนธ์  อินเงิน
 
1. นายไพบูลย์  อุดมศักดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงวนิดา  แสนนาใต้
2. เด็กชายสิทธิพล  เชยชม
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วยเมือง
 
1. นายไพบูลย์  อุดมศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลธิชา  บุญชื่น
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.75 เงิน 27 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เงินปุ้น
 
1. นางนันท์สุดา  คำหอม
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถามูลเลศ
2. เด็กหญิงพัชรสุ  โมรา
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พูนกิ่ง
 
1. นางนันท์สุดา  คำหอม