สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงกัลธิชา  บุญชื่น
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกานดา  อำพันธ์
 
1. นางสมบุญ  คำรอด
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  น้ำว้า
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  แสนนาใต้
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  พวงสายหยุด
2. เด็กชายภูมิพิทักษ์  ม่วงทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  เผือกสุข
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพนธ์  อินเงิน
 
1. นายไพบูลย์  อุดมศักดิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงวนิดา  แสนนาใต้
2. เด็กชายสิทธิพล  เชยชม
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วยเมือง
 
1. นายไพบูลย์  อุดมศักดิ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถามูลเลศ
2. เด็กหญิงพัชรสุ  โมรา
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พูนกิ่ง
 
1. นางนันท์สุดา  คำหอม