สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงศุธารา  ล้อมลาย
 
1. นางสาววัณจินต์  ทองเกลียวทวี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  เกตุฉันท์
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงผกามาศ  สาริสาย
 
1. นางสาววัณจินต์  ทองเกลียวทวี
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนันท์ชัย
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติวัติ  ปานเลิศ
2. เด็กชายนันทยศ  จิตพินิจ
3. เด็กชายพรมพร  ประเสริฐสุข
 
1. นายณรงค์  คุ้มไพฑูรย์
2. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรินยุพา  แสงมณี
2. เด็กหญิงศศิ  หอมรส
 
1. นายณรงค์  คุ้มไพฑูรย์
2. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เกตุถิน
 
1. นายณรงค์  คุ้มไพฑูรย์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนิน  ภู่สุวรรณ์
2. เด็กชายวีรพงศ์  แสงวันทอง
3. เด็กหญิงสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นางดำเนิน  ชูกุศล
2. นางสาวพิไลวรรณ  บัวเงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปฎิมากรณ์  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงสุวจี  ลี้ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอริสรา  สารีสาย
 
1. นางวราพร  ยอดทองดี
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณณี  โพรงพรม
 
1. นางดำเนิน  ชูกุศล
2. นางสาวพิไลวรรณ  บัวเงิน
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนกร  พินผ่อง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยยงค์
 
1. นางดำเนิน  ชูกุศล
2. นางสาวพิไลวรรณ  บัวเงิน
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายนัณฐการณ์  พันธ์แขก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เปลี่ยนขำ
 
1. นายธนิตศักดิ์  หิรัญบุณยพงศ์
2. นายวิเชียร  บุญงาม
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัสวี  พุทธา
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  แสนวิชัย
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มณฑา
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรมณี  โตเรือง
2. เด็กชายศุภชัย  เตลอด
3. เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  สุภาราญ
 
1. นายดิเรก  เดชมา
2. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วามรุณ
2. เด็กหญิงปิยดา  บุญล้ำ
3. เด็กชายสมชาย  กองจวน
 
1. นายดิเรก  เดชมา
2. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริกร  พึ่งโพสพ
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
18 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กาฬสิงห์
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ฟองสมุทร
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฏธณิชา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริสรา  สาริสาย
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  วงค์สรวง
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฎิมากรณ์  ยอดดำเนิน
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายนวันธร  ชื่นจิตร
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวจี  ลี้ประเสริฐ
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรินยุพา  แสงมณี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมชาย  กองจวน
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนารัตน์  พลโคต
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ดวงกุลสา
 
1. นายนครินทร์  สังข์ชัย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกมล  ภู่สุวรรณ์
 
1. นายวิทวัส  บุญดิษ
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางวิไลวรรณ  กำนนท์
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขล้ำ
 
1. นางวิไลวรรณ  กำนนท์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันวาพร  ศรีจันทรรัศมี
 
1. นางพิชญ์ชยา  เดชพจน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพร้อมพงศ์  นิพัทธ์โยธิน
 
1. นางปฐมาภรณ์  เกตุเดชา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัคจีรา  จารุพันธ์
 
1. นางปฐมาภรณ์  เกตุเดชา
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญา  มูลทองคำ
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัชพล  แก้วกำเนิด
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอันธิกา  รอดเหลือ
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริเดช  ศรีประสิทธิ์
2. เด็กชายอัทพล  ภู่ระย้า
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางวราพร  ยอดทองดี
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีโชค  สุขล้ำ
2. เด็กชายโฆรวิส  กลิ่นขจร
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสาวศรีสุรางค์  สุดดีพงษ์
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิวตา  วรวรรณ
2. เด็กชายอิสยาห์  หอมชะเอม
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรรณลภย์  รอดบู่
2. เด็กหญิงวัชรา  คงปลิก
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสาวศรีสุุรางค์  สุดดีพงษ์
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกำพล  ปรางคลัง
2. เด็กชายทวีโชค  สุขล้ำ
3. เด็กชายธนภัทร  ทิมห้อย
4. เด็กชายรัตนโชติ  สุมัชยา
5. เด็กชายวีรภัทร  ทำวงค์ศรี
6. เด็กชายอนุวัฒน์  วัดเมือง
7. เด็กชายโฆรวิส  กลิ่นขจร
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสาวศรีสุรางค์  สุดดีพงษ์
3. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
45 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 1. เด็กชายธัญชนิต  คุ้มกล่ำ
2. เด็กชายธีรภัทร  เร่งเทียน
3. เด็กชายพิษณุ  มั่นยา
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
46 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีโชค  สุขล้ำ
2. เด็กชายอภิชาติ  โพธิ์ใหญ่
3. เด็กชายโฆรวิส  กลิ่นขจร
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
47 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนถาวร
2. เด็กชายภูริเดช  ศรีประสิทธิ์
3. เด็กชายรัตนโชติ  ตรีทับ
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางอารีย์  ฉิมเกิด
 
48 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วามะรุม
2. เด็กชายสมชาย  กองจวน
3. เด็กชายอนุสรณ์  ขุนทอง
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 38 1. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงพัชราพร  อินถา
3. เด็กหญิงภูวนา  วันทา
 
1. นางวรรณา  เกตุจันทร์
 
50 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  เนียมจำนงค์
2. เด็กหญิงยุพา  น้อยวงษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สีธงชัยรุ่งโรจน์
 
1. นางวรรณา  เกตุจันทร์