สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนันท์ชัย
 
1. นางพัชราวลัย  ขอดทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปฎิมากรณ์  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงสุวจี  ลี้ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอริสรา  สารีสาย
 
1. นางวราพร  ยอดทองดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายนัณฐการณ์  พันธ์แขก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เปลี่ยนขำ
 
1. นายธนิตศักดิ์  หิรัญบุณยพงศ์
2. นายวิเชียร  บุญงาม
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรมณี  โตเรือง
2. เด็กชายศุภชัย  เตลอด
3. เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  สุภาราญ
 
1. นายดิเรก  เดชมา
2. นายวิโรจน์  ทองนาค
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วามรุณ
2. เด็กหญิงปิยดา  บุญล้ำ
3. เด็กชายสมชาย  กองจวน
 
1. นายดิเรก  เดชมา
2. นายวิโรจน์  ทองนาค