สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนงนภัส  มุกสิพันธ์
 
1. นางสาวสวาท  เเสงเขียว
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศรีพลอย  เลิศล้ำจินตรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลีพร้อม
 
1. นางสาวสวาท  เเสงเขียว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงเเก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนุจรี  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ม่วงพุ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงอารียา  โตดี
 
1. นางสาวสวาท  แสงเขียว
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สวนบ่อเเร่
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงเเก้ว
 
1. นางมณี  หรั่งอินทร์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายนันทพงษ์  อึ่งขวัญ
2. เด็กชายรพี  โย่งโต
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. นายธเนศ  ม่วงพุ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวรวุฒิ  โตดี
2. เด็กชายสราวุธ  เหียดไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
13 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  คันธมาลัย
 
1. นายสายชล  สุขเทศ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 32 1. เด็กหญิงเเพรว  ประเสริฐสี
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศุวราภรณ์  เกิดปาน
 
1. นางสาวสุปรียา  ป้องป้อม