สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนุจรี  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวรักสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงอารียา  โตดี
 
1. นางสาวสวาท  แสงเขียว
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สวนบ่อเเร่
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายนันทพงษ์  อึ่งขวัญ
2. เด็กชายรพี  โย่งโต
 
1. นายวีระพงค์  สินทักษ์ทรัพย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศุวราภรณ์  เกิดปาน
 
1. นางสาวสุปรียา  ป้องป้อม