สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พูลพ่วง
 
1. นางสุกัญญา   มูลผิว
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤติญา  อ่ำสม
2. เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนปราณี
3. เด็กชายภาณุ  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวนิรมล  บุญวาส
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมน  ทองกลัด
2. เด็กหญิงนันทินี  เพ็งสอน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดอ่อน
 
1. นางสาวนิรมล  บุญวาส
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงลลิตา  หนูขาว
 
1. นางถกลวรรณ  กลิ่นหวล
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงบุรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คำใจ
 
1. นายประยงค์  ฤทธิ์เต็ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนฤมล  น่วมโต
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำใจ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หนูขาว
4. เด็กหญิงลลิตา   หนูขาว
5. เด็กชายอัครชัย  ยอดอ่อน
 
1. นางสุกัญญา  มูลผิว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตญา  อ่ำสม
2. เด็กหญิงกาญจนา  เล็กประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กประเสริฐ
4. เด็กหญิงศุภนุช  แก้วเกิน
5. เด็กหญิงสรัลพร  อ่ำสม
 
1. นางสุกัญญา  มูลผิว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณภัทร  นิยมวงษ์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่โต
3. เด็กหญิงพชรพร  ชลังสุ
4. เด็กหญิงวลีรัตน์  เพ็งสอน
5. เด็กหญิงอวิมล  อ่อนสิงห์
 
1. นางสุกัญญา  มูลผิว
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  อ่อนสิงห์
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  มาแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติมล  ทองกลัด
4. เด็กหญิงณภัทร  นิยมวงษ์
5. เด็กหญิงนันทินี  เพ็งสอน
6. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่โต
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตอาด
8. เด็กหญิงพชรพร  ชลิงสุ
9. เด็กหญิงพรวิสา  ดิสา
10. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมฉิม
11. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดอ่อน
12. เด็กหญิงวลีรัตน์  เพ็งสอน
13. เด็กหญิงวันวิสา  ดิสา
14. เด็กหญิงวารุณี  เต่ามี
15. เด็กหญิงอวิมล  อ่อนสิงห์
 
1. นางกัณหา  เธียรถาวร
2. นางถกลวรรณ  กลิ่นหวล
3. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
4. นางสาวสุนันท์  ธีระวิศิษฐชัย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระยุทธ  นาคบัว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คำใจ
 
1. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  เพ็งสอน
 
1. นางถกลวรรณ  กลิ่นหวล
 
12 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  อ่อนสิงห์
2. เด็กชายจิรนันท์  รอดเมือง
3. เด็กหญิงณภัทร  นิยมวงษ์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  มีโต
5. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่โต
6. เด็กชายปิยพัทธ์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมฉิม
8. เด็กชายภาณุ  คงเกาะ
9. เด็กชายภานุวัฒน์  พวงคล้าม
10. เด็กชายภิญโญ  แตงไทย
11. เด็กชายภูวิศ  ทาประดิษฐ์
12. เด็กหญิงวลีรัตน์  เพ็งสอน
13. เด็กชายวัชรพงษ์  คงเพ็ชร
14. เด็กชายศุภกิจ  ทิมมา
15. เด็กหญิงอวิมล  อ่อนสิงห์
16. เด็กชายอวิรุทธ์  ทิมโต
 
1. นางกัณหา  เธียรถาวร
2. นางถกลวรรณ  กลิ่นหวล
3. นางปรางกมล  ล้อจงเฮง
4. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
5. นางสาวสุนันท์  ธีระวิศิษฐชัย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงณภัทร  นิยมวงษ์
2. เด็กหญิงพรวิสา  ดิสา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่วมฉิม
4. เด็กหญิงวันวิสา  ดิสา
5. เด็กหญิงวาเกตุ  วัฒนศิริ
6. เด็กชายอวิรุทธิ์  ทิมโต
 
1. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐชัย  อุ่นเรือน
2. เด็กชายปรินทร์  ดีแดง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แตงฉ่ำ
 
1. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายณัชพล  ศรีตัปัญญะ
2. เด็กชายโชคชัย  พุมพุ่ก
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ใช้ไหวพริบ
 
1. นายวุฒิชิญากร  บุญรุ่ง
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาเกตุ  วัฒนศิริ
 
1. นางสาวนันทพร  ประดิษฐ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญมั่น
2. เด็กหญิงสรัลพร  อ่ำสม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แตงฉ่ำ
 
1. นางกัณหา  เธียรถาวร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรวิสา  ดิสา
2. เด็กหญิงวันวิสา  ดิสา
3. เด็กหญิงวาเกตุ  วัฒนศิริ
 
1. นางกัณหา  เธียรถาวร