สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรจินดา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  จิตรอารี
 
1. นางอมรา  กองแพ
2. นางสาวอักษิกา  แก้วสุวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เพ็ชรสุข
 
1. นายสำราญ  แข็งธัญญกิจ