สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปวริสา  หลำฤทธิ์
 
1. นางวรรณา  ฉลูทอง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงภัครพร  ทองขวัญ
 
1. นางยุพดี  วสุลีวรรณ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกุลธัช  พรหมรินทร์
2. เด็กชายศิลา  จรูญวิทยา
 
1. นายสำราญ  แข็งธัญญกิจ
2. นายสุดา  หนูเกลี้ยง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชาลินี  พรมนูน
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  ยอดสำเภา
 
1. นายสมจิตร  เถื่อนยัง
2. นายสำราญ  แข็งธัญญกิจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวิภาวี  เก็มเล็ม
 
1. นางสาวอักษิกา  แก้วสุวรรณ์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายพีรวัส  บุญมี
2. เด็กหญิงอริสา   ทองอินทร์
 
1. นางอมรา  กองแพ